dnes je 20.7.2024

Input:

59/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947, ve znění účinném k 25.7.1949

č. 59/1948 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 8. dubna 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
211/1948 Sb.
(k 1.5.1948)
mění
212/1948 Sb.
(k 1.6.1948)
mění čl. XXIV, vysvětlivky k článku XXIV
216/1948 Sb.
(k 24.3.1948)
mění (opravy)
193/1949 Sb.
(k 25.7.1949)
ruší celní ústupek stanovený v listině X
87/1951 Sb.
 
 
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle článku VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 12. března 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu verifikovaná podpisem Závěrečného aktu v Ženevě dne 30. října 1947 a to s účinností od 20. dubna 1948, t. j. třicátým dnem po podpisu Protokolu o uvedení v prozatímní účinnost Všeobecné dohody o clech a obchodu československým zplnomocněncem, ve smyslu ustanovení zmíněného Protokolu.
Všeobecná dohoda byla sjednána v jazyku anglickém a francouzském a skládá se z rámcové části a dvaceti listin smluvních celních sazeb, označených I až XX. Původní texty v obou jazycích byly vydány ve čtyřech svazcích Spojenými národy a vyšly v Lake Success, New York. České překlady listin I až XX vydá Státní tiskárna v Praze.
V příloze této vládní vyhlášky se uveřejňuje v původním znění anglickém i francouzském a v českém překladu rámcová část Všeobecné dohody, Závěrečný akt a Protokol o uvedení v prozatímní účinnost Všeobecné dohody a dále v původním znění anglickém a v českém překladu listina X obsahující smluvní celní sazby sjednané pro dovoz do Československa.
Tato Všeobecná dohoda i ustanovení listiny X vstoupí dnem 20. dubna 1948 v prozatímní účinnost vůči všem státům, jež podepsaly shora zmíněný Závěrečný akt. Se zřetelem k platným dvoustranným obchodním smlouvám republiky Československé s jinými státy bude této Všeobecné dohody (včetně její listiny X) používáno i vůči těmto státům v rozsahu vyplývajícím ze vzájemné doložky nejvyšších výhod s tím kterým státem sjednané.
 
Gottwald v. r.
 
(Překlad).
Závěrečný akt druhého zasedání Přípravného výboru konference Spojených národů o obchodu a zaměstnanosti.
V souhlase s resolucí přijatou na prvním zasedání Přípravného výboru Konference Spojených národů o obchodu a zaměstnanosti, ustanoveného Hospodářskou a sociální radou Spojených národů dne 18. února 1946,
vlády SOUSTÁTÍ AUSTRALSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ BELGICKÉHO, SPOJENÝCH STÁTŮ BRAZILSKÝCH, BURMY, CEYLONU, REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, REPUBLIKY ČÍNSKÉ, REPUBLIKY FRANCOUZSKÉ, REPUBLIKY CHILE, INDIE, JIHOAFRICKÉ UNIE, KANADY, REPUBLIKY KUBY, LIBANONU, VELKOVÉVODSTVÍ LUCEMBURSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ NIZOZEMSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ NORSKÉHO, NOVÉHO ZÉLANDU, PAKISTANU, JIŽNÍ RHODESIE, SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITANIE A SEVERNÍHO IRSKA, SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH A SYRIE,
započaly prostřednictvím svých zástupců v Ženevě dne 10. dubna 1947 jednání směřující k podstatnému snížení cel a jiných překážek obchodu a k vyloučení preferencí na podkladě reciprocity a vzájemných výhod. Tato jednání se skončila dnes a měla za výsledek vypracování Všeobecné dohody o clech a