dnes je 22.6.2024

Input:

59/1949 Sb., Zákon o odnětí vojenské hodnosti některým důstojníkům, rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu, platné do 30.4.1960

č. 59/1949 Zb.
[zrušené č. 76/1959 Zb.]
ZÁKON
ze dne 22. února 1949
o odnětí vojenské hodnosti některým důstojníkům, rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Důstojníkům, rotmistrům a poddůstojníkům vojska mim činnou službu, kteří pro svůj postoj, jednání nebo z jiných důvodů neskýtají záruku, že budou spolehliví a zcela oddáni lidově demokratickému zřízení, odejme se vojenská hodnost podle dalších ustanovení.
(2) Vojenská hodnost se odejme zejména osobám:
1. které byly činiteli politických stran, organisací nebo složek, jejichž obnovení nebylo po 5. květnu 1945 povoleno, pokud nenašly kladný poměr k lidově demokratickému zřízení republiky;
2. které byly pravoplatně odsouzeny pro trestné činy podle zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb., na ochranu republiky, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, pokud nejde o odsouzení před 5. květnem 1945 pro činnost v zájmu práv pracujícího lidu, nebo které byly pravoplatně odsouzeny pro trestné činy podle zákona ze dne 6. října 1948, č. 231 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky;
3. které byly pravoplatně odsouzeny podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17, o Národním soudu, podle dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138, o trestání některých provinění proti národní cti, podle nařízení Slovenské národní rady ze dne 15. května 1945, č. 33 Sb. n. SNR, o potrestání fašistických zločinců, okupantů, zrádců a kolaborantů a o zřízení lidového soudnictví, ve znění předpisů je měnících a doplňujících;
4. které byly pravoplatně odsouzeny pro trestné činy podle zákona ze dne 13. února 1947, č. 15 Sb., o stíhání černého obchodu a podobných pletich;
5. které byly pravoplatně zařaděny do táborů nucené práce, zřízených zákonem ze dne 25. října 1948, č. 247 Sb., o táborech nucené práce;
6. které se pokusily po 5. květnu 1945 obnoviti třebas i pod jiným označením strany, organisace nebo složky, jimž nebylo povoleno obnovení činnosti po tomto dni;
7. které pro svůj reakční postoj nebo činnost byly po 25. únoru 1948 akčními výbory nebo opatřeními učiněnými na jejich návrh nebo na jejich místě vyloučeny z veřejného života, zejména z politických stran, všenárodních organisací, spolků, zbaveny veřejných funkcí, propuštěny ze státních nebo jiných veřejných služeb, ze služeb státních, národních nebo jiných podniků, nebo vyloučeny ze studia;
8. které se po 5. květnu 1945 z Československé republiky z politických důvodů vystěhovaly, jakož i osobám, které po uvedeném dni z Československé republiky prchly, i když se později vrátily.
(3) V případech hodných mimořádného zřetele lze povolit úchylku od ustanovení odstavce 1 a 2.
§ 2.
Důstojníky a rotmistry vojska mimo činnou službu se rozumějí v tomto zákoně důstojníci a rotmistři ve výslužbě a v záloze; poddůstojníky mimo činnou službu se v