dnes je 20.7.2024

Input:

59/1951 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona o znárodnění ve stavebnictví

č. 59/1951 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra stavebního průmyslu
ze dne 28.července 1951
o úplném znění zákona o znárodnění ve stavebnictví.
Podle čl. III zákona č. 58/1951 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví, vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 121/1948 Sb., jak vyplývá z pozdějších předpisů.
 
Dr. Ing. Šlechta v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 59/1951 Sb.
Úplné znění zákona č. 121/1948 Sb., jak vyplývá z pozdějších předpisů a předpisů čl. I zákona č. 58/1951 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. dubna 1948 č. 121 Sb.,
o znárodnění ve stavebnictví, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Rozsah znárodnění.
§ 1.
(1) Dnem 1. ledna 1948 se znárodňují zestátněním podniky, které na podkladě oprávnění živnostenského nebo oprávnění uděleného podle předpisů o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech) provádějí stavební práce jakéhokoli druhu a u nichž počet osob v podniku zaměstnaných nebo činných dosáhl kdykoliv od 1. ledna 1946 padesáti osob.
(2) Splní-li se u některého podniku podmínky pro znárodnění podle odstavce 1 po dni 1. ledna 1948, znárodňuje se dnem, který určí ministr stavebního průmyslu.
(3) Je-li spojeno nebo spojí-li se dva nebo více stavebních podniků za účelem společného provedení jedné nebo více staveb jakéhokoli druhu, podléhají dotčené podniky znárodnění, zvýší-li se tím počet osob v těchto spojených podnicích zaměstnaných nebo činných na padesát.
(4) Při zjišťování počtu osob v podniku zaměstnaných nebo činných podle odstavců 1 až 3 rozhoduje součet všech těchto osob bez ohledu na to, kde pracují nebo pracovaly.
(5) Ministr stavebního průmyslu určí v dohodě se zúčastněnými ministry po slyšení Ústřední rady odborů vyhláškou v úředním listě druhy podniků, které se pokládají za podniky podle odstavců 1 a 3.
(6) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na podniky:
a) společenstev výdělkových a hospodářských, zřízených podle zákona č. 70/1873 ř. z., o společenstvech výdělkových a hospodářských, na Slovensku družstev zřízených podle §§ 223 a násl. zák. čl. XXXVII/1875, o obchodním zákonu, jsou-li tyto podniky společenstvy nebo družstvy přímo provozovány, s výjimkou podniků, které nejpozději do 31. prosince 1948 určil ministr techniky v dohodě s Ústřední radou odborů a Ústřední radou družstev,
b) které ministr stavebního průmyslu v dohodě s ministrem financí vyloučí ze znárodnění, při čemž jejich vlastníkům (provozovatelům) nařídí, aby je trvale zastavili, protože se vláda usnesla, že jejich další provozování není v obecném zájmu.
(7) O tom, jsou-li splněny podmínky pro znárodnění podle tohoto zákona, rozhoduje ministr stavebního průmyslu.
§ 2.
(1) Dosavadní vlastníci, držitelé, orgány národní správy a zmocněnci k zatímní správě (§ 19) podniků, podléhajících znárodnění podle § 1, podají ministerstvu stavebního průmyslu hlášení, jehož vzor vyhlásí ministr stavebního průmyslu v úředním listě. Toto hlášení jest podati do 15 dnů ode dne vyhlášení vzoru. Nastanou-li okolnosti rozhodné pro znárodnění teprve po tomto dni, počíná lhůta ke hlášení dnem,