dnes je 8.12.2023

Input:

59/1961 Sb., Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra, platné do 30.9.1976

č. 59/1961 Zb.
[zrušené č. 50/1976 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra výstavby
ze dne 23. června 1961,
kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra
Ministr výstavby v dohodě s ministrem vnitra stanoví podle § 24 odst. 1 zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, ve znění § 3 vládního nařízení č. 52/1960 Sb., o zrušení Státního výboru pro výstavbu:
§ 1
Pravomoc stavebních úřadů, s výjimkou pravomoci ve věcech vyvlastnění a náhrady za vyvlastnění, se u staveb ministerstva vnitra přenáší na toto ministerstvo.1)
§ 2
(1) Za stavby ministerstva vnitra se podle této vyhlášky považují:
a) stavby pro bezpečnostní sbory a vojska ministerstva vnitra a zvláštní stavby zařazené do plánu investiční výstavby ministerstva vnitra,
b) stavby (objekty) ve správě nebo pronajaté ministerstvu vnitra pro účely bezpečnostních sborů a vojsk ministerstva vnitra.
(2) Za stavby ministerstva vnitra se však podle této vyhlášky nepovažují bytové a občanské stavby prováděné pro ministerstvo vnitra investorskými útvary národních výborů, i když jsou u nich jinak splněny podmínky uvedené v odstavci 1.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1961.
 
Ministr:
Beran v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Působnost orgánů územního plánování zůstává nedotčena.