dnes je 21.4.2024

Input:

59/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky

č. 59/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 10. dubna 1968
o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
Dne 26. října 1967 byla v Paříži podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky.
Podle svého článku 24 vstoupila Dohoda v platnost dnem 9. února 1968.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Dr. Hájek v. r.
 
KULTURNÍ DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Francouzské republiky, vedeny přáním usnadnit a rozvíjet spolupráci a výměny v oblasti kultury, školství a osvěty, vědy, techniky a umění mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou,
přesvědčeny, že taková spolupráce přispěje k posílení jejich dobrých vztahů,
se rozhodly uzavřít kulturní dohodu a za tím účelem se dohodly takto:
Článek 1
Smluvní strany se zavazují, že budou rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství a osvěty, vědy a techniky, umění, rozhlasového vysílání, televize, filmu, turistiky a sportu.
Článek 2
Smluvní strany se zavazují, že výuce jazyka a poznávání vzdělanosti druhé smluvní strany vyhradí náležité místo.
Článek 3
Každá smluvní strana usnadní studium jazyka a poznávání vzdělanosti druhé země, zejména
a) zřízením kateder na vysokých školách,
b) zvaním profesorů druhé země k přednáškovým cyklům na vysokých školách,
c) přijímáním lektorů a asistentů druhé země na školská a jiná vyučovací zařízení,
d) vysíláním profesorů na stáže, které pro zvýšení jejich kvalifikace pořádá druhá země,
e) účastí učitelů a studentů na prázdninových kursech jazyka a literatury organizovaných druhou zemí,
f) pravidelnými zásilkami knih a publikací katedrám jazyků, literatury, vědy a techniky druhé země.
Článek 4
Každá smluvní strana bude podporovat činnost kulturních zařízení, jejichž posláním je rozvíjet znalosti kultury a vzdělanosti druhé země. Poskytne jim pomoc a podporu potřebnou k jejich činnosti.
Článek 5
Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat navázání pravidelných styků mezi kulturními, vědeckými a vysokoškolskými institucemi obou zemí. V případě potřeby se budou navzájem konzultovat.
Článek 6
Smluvní strany budou zkoumat možnosti, jak zajistit vykonaným studiím, složeným zkouškám a dosaženým diplomům na území jedné ze smluvních stran částečnou nebo plnou platnost také na území druhé smluvní strany. Uzavřou o tom zvláštní ujednání.
Článek 7
Smluvní strany se vynasnaží zajistit objektivní informace o druhé zemi ve svých učebních osnovách a učebnicích.
Článek 8
Smluvní strany si budou vyměňovat učební osnovy, pedagogické publikace a veškerou užitečnou dokumentaci o universitních a školských problémech.
Článek 9
Každá ze smluvních stran udělí stipendia státním příslušníkům druhé země způsobem určeným v časových programech výměny.
Článek 10
Smluvní strany budou
a) podporovat výměnu vědců, profesorů, vědeckých pracovníků, učitelů, odborníků a zásadně všech kulturních,