dnes je 25.2.2024

Input:

59/1969 Sb., Zákon o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání

č. 59/1969 Zb.
[zrušené č. 512/2002 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 5. června 1969
o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na zákoně:
Čl. I
Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 165/1964 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 5 odst. 3 zní:
„(3) Do hodností generálů jmenuje a povyšuje na návrh vlády Československé socialistické republiky president republiky. Do hodností důstojníků, praporčíků a poddůstojníků jmenují a povyšují ministr národní obrany a ministr vnitra Československé socialistické republiky nebo orgány jimi k tomuto zmocněné.“
2. § 26 zní:
㤠26
(1) Voják z povolání se propustí z pracovního poměru na vlastní žádost v požadované lhůtě, nebrání-li tomu ustanovení § 25 odst. 2 branného zákona a je-li lhůta propuštění v souladu s potřebami ozbrojených sil; není-li s nimi v souladu a byla-li žádost podána do 30. dubna kalendářního roku, pokud příslušný služební předpis neumožňuje podání žádosti i po tomto dni, propustí se nejpozději do konce tohoto roku
(2) Ze služebního poměru vojáka z povolání se propustí vojáci,
a) kteří byli uznáni vojenskou lékařskou komisí neschopnými k vojenské činné službě ze zdravotních důvodů,
b) pro něž není při zásadních organizačních změnách schválených Radou obrany státu v ozbrojených silách jiné zařazení,
c) kteří při řádném hodnocení byli celkově hodnoceni jako nevyhovující.
(3) Ze služebního poměru vojáka z povolání lze propustit vojáky,
a) kteří splňují podmínky nároku na starobní důchod,
b) u nichž vojenská lékařská komise stanovila sníženou schopnost k vojenské činné službě ze zdravotních důvodů a pro něž není v ozbrojených silách jiné vhodné zařazení,
c) kteří byli při bezprostředně následujícím řádném hodnocení opětovně celkově zhodnoceni nižším stupněm než dobrý a dosud nedosáhli věku 40 let,
d) kteří byli pravomocně odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
(4) Voják z povolání, která má být propuštěn ze služebního poměru podle odstavce 2 a 3, musí být o propuštění vyrozuměn nejméně 3 měsíce předem, není-li oboustrannou dohodou stanoveno jinak.
(5) Návrhy na propuštění vojáků z povolání podle odstavce 3 písm. c) nebo d) posuzují komise zřízené ministrem národní obrany a ministrem vnitra Československé socialistické republiky.“
3. § 31 zní:
㤠31
(1) Vojákům z povolání, propuštěným ze služebního poměru před vznikem nároku na starobní důchod, je vláda Československé socialistické republiky, jestliže o to požádají, povinna prostřednictvím vojenské zprávy a ve spolupráci se zúčastněnými orgány státní zprávy zabezpečit umístění v občanském povolání přiměřené jejich vzdělání, praktickým zkušenostem a schopnostem a umožnit přípravu pro zvolené občanské povolání péčí státu.
(2) K vydání podrobnějších předpisů o úkolech orgánů republik při umístění vojáků z povolání podle odstavce 1 se zmocňují vlády Československé socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky
(3) Vojákům z povolání propuštěným podle § 26 odst. 2 nebo 3 písm. b) až d), kromě