dnes je 26.5.2024

Input:

6/1945 Sb., Vládní nařízení o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami, platné do 31.7.1947

č. 6/1945 Zb.
[zrušené č. 89/1947 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. května 1945
o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 138, odst. 1. zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu :
§ 1.
(1) Jakékoliv výhody, které měli příslušníci německé národnosti (t. zv. říšskoněmečtí občané) v zásobování potravinami a při nákupu potravin, se s okamžitou účinností ruší.
(2) Za příslušníka německé národnosti ve smyslu tohoto nařízení se považuje každý, kdo byl ve III. lístku pro domácnost zapsán jako Němec, t. j. označen písmenem „D“.
(3) Až na další dostanou příslušníci německé národnosti (odstavec 2) dávky potravin, jaké měli židé; nemohou se státi též samozásobiteli potravinami, a pokud již jsou samozásobiteli, stávají se po ukončení dosavadní samozásobovací doby obyčejnými spotřebiteli.
(4) Příslušníci německé národnosti jsou povinni vrátit lístky na potraviny, jim vydané pro 75. přídělové období, obci, která jim je pro zbytek přídělového období vymění za lístky na potraviny s předtiskem „JUDE“.
(5) Příslušníci německé národnosti protinacistického smýšlení, kteří prokáží, že zůstali Československé republice věrni, a že se aktivně zúčastnili boje za její osvobození, mohou žádati, aby se na ně ustanovení odstavců 3 a 4 nevztahovala. O jejich žádosti rozhoduje s konečnou platností okresní národní výbor po dobrozdání místního národního výboru.
§ 2.
(1) Veškerá omezení v zásobování a v nákupu potravin, která byla vyhlášena proti židům, pozbývají platnosti.
(2) Spotřebitelům, kterým byly vydány pro 75. přídělové období lístky na potraviny s přetiskem „JUDE“, buďtež ihned po vrácení starých lístků vydány příslušné nové lístky na potraviny, které dostávají spotřebitelé české národnosti.
§ 3.
(1) Veškeré říšské lístky na potraviny pozbývají na území Československé republiky a okamžitou účastí platnost.
(2) Spotřebitelé, kteří se vracejí do Československé republiky, musí se k zásobování potravinami přihlásit u obce stálého pobytu, která jim pro zbytek příslušného přídělového období vydá lístky na potraviny jim náležející. Při přihlášce k zásobování potravinami nutno v každém případě předložit policejní přihlášku k stálému pobytu v obci.
§ 4.
Přestupky proti ustanovením tohoto nařízení budou stíhány a trestány podle dosavadních platných ustanovení.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr výživy.
 
Zd. Fierlinger v. r.
Gottwald v. r.
Svoboda v. r.
Šrámek v. r.
Nejedlý v. r.
David v. r.
V. Kopecký v. r.
Ján Ursíny v. r.
gen. Hasal v. r.
Široký v. r.
Frant. Hála v. r.
Václ. Nosek v. r.,
J. Stránský v. r.
Dr. V.Šrobár v. r.
V. Majer v. r.
Pietor v. r.
B. Laušman v. r.
J.Ďuriš v. r.
Dr.V.Clementis v. r.
Dr. Šoltész v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
A. Procházka v. r.
J. Lichner v. r.