dnes je 2.10.2023

Input:

6/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut národních podniků průmyslových, platné do 30.6.1950

č. 6/1946 Zb.
[zrušené č. 103/1950 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. ledna 1946,
kterým se vydává statut národních podniků průmyslových.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 23 až 26 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků:
Statut národních podniků
Oddíl I.
Národní podniky.
ČÁST PRVÁ
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
(1) Národní podnik zřídí ministr průmyslu v dohodě s ministrem financí, na Slovensku též v dohodě s pověřenci pro průmysl a obchod a pro finance, z majetkové podstaty podniků znárodněných a dosavadních státních podniků ve znárodněných odvětvích. V těchto odvětvích může ministr průmyslu v dohodě s ministrem financí, na Slovensku též v dohodě s pověřenci pro průmysl a obchod a pro finance, zříditi nové národní podniky. Národní podnik výrobního zaměření může býti také zřízen z majetkových podstat, kterých Československý stát nabyl nebo nabude konfiskací nebo jiným způsobem; takové majetkové podstaty mohou býti též začleněny do kteréhokoliv národního podniku.
(2) Národnímu podniku určí ministr průmyslu, na Slovensku v dohodě s pověřencem pro průmysl a obchod, znění firmy, předmět podnikání, jeho sídlo a počet členů představenstva náhradníků); změny schvaluje rovněž ministr průmyslu, na Slovensku v dohodě s pověřencem pro průmysl a obchod.
(3) Zřízení národního podniku, znění firmy, předmět podnikání a jeho sídlo se vyhlásí v Ústředním listě republiky Československé a v Úradnom vestníku zároveň s určením dne, ke kterému národní podnik převezme majetek jemu připadající. Stejně se vyhlašují změny firmy, předmětu podnikání a sídla národního podniku.
§ 2.
(1) Národní podniky jsou majetkem státu ve smyslu ustanovení dekretu presidenta republiky č. 100/1945 Sb. Mají postavení samostatných právnických osob. Platí pro ně ustanovení o obchodnících plného práva, s hlediska daňového předpisu o podnicích veřejně účtujících podléhající poplatkové povinnosti podle poplatkového zákona (poplatkových pravidel) s jeho změnami a doplňky a platí od svého zřízení poplatkový ekvivalent podle 1, odst. 2, písm. a) zákona ze dne 9. dubna 1938, č. 76 Sb., o poplatkovém ekvivalentu.
(2) Národní podniky buďtež vedeny zásadami obchodního podnikání. Stát neručí za jejich závazky.
§ 3.
(1) Národní podnik jest povinen užívati ve firmě označení „národní podnik“ a to v nezkráceném znění.
(2) Národní podnik se zapisuje jako firma kupce jednotlivce do rejstříku u krajského soudu vykonávajícího pravomoc ve věcech obchodních, v jehož obvodu má podnik své sídlo; má-li podnik odštěpný (vedlejší) závod, budiž také oznámen k zápisu do rejstříku u krajského soudu vykonávajícího pravomoc ve věcech obchodních, v jehož obvodu jest závod.
(3) V ohlášce k zápisu do rejstříku, k níž jest připojiti ověřený opis listiny, jíž byl národní podnik zřízen, sdělí národní podnik soudu:
a) data opatření, jímž byl podnik zřízen,
b) firmu a sídlo podniku,
c) předmět podnikání,
d) způsob zastupování podniku a znamenání jeho firmy.
(4) Ustanovení odstavce 2 a 3 platí přiměřeně také pro ohlašování změn těchto skutečností k