dnes je 18.4.2024

Input:

6/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními

č. 6/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. ledna 1948,
jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 1, § 6, odst. 1, č. 2, § 6, odst. 5, č. 13, odst. 1 a § 24, odst. 1 zákona ze dne 26. června 1947, č. 128 Sb., jímž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radioelektrickými zařízeními (dále jen „zákon“):
Součástky a zařízení sloužící zpravidla jen účelům radiokomunikací.
(K § 1, odst. 1 zákona.)
§ 1.
Radioelektrickým zařízením podle ustanovení § 1, odst. 1 zákona jsou tyto součástky a zařízení: proměnné kondensátory, vysokofrekvenční a mezifrekvenční transformátory, vysokofrekvenční oscilátory, vysokofrekvenční a mezifrekvenční zesilovače, heterodyny a elektronky všeho druhu. Vysokou frekvencí po případě mezifrekvencí, se rozumí frekvence vyšší 20.000 c/s.
Odborná zkouška pro elektromechaniky a koncesované elektrotechniky.
(K § 6, odst. 1, č. 2 zákona.)
§ 2.
(1) Odbornou zkouškou nahrazující u elektromechaniků a koncesovaných elektrotechniků průkaz způsobilosti pro živnost radiomechanickou vykonají kandidáti před zkušební komisí zřízenou u obchodní a živnostenské komory, v jejímž obvodu má jednotlivý kandidát své stálé bydliště.
(2) Od zkoušky theoretické i praktické mohou býti osvobozeni kandidáti na žádost doloženou vysvědčením o absolvování vyšší školy elektrotechnické, po případě mistrovské školy elektrotechnické, a to oddělení pro slaboproudou elektrotechniku. Od zkoušky z předpisů živnostenskoprávních nemůže býti kandidát osvobozen.
(3) Zkušební komise se skládá z předsedy a dvou přísedících. Členy zkušební komise a jejich náhradníky jmenují zemské národní výbory, na Slovensku pověřenectvo průmyslu a obchodu. Za předsedu zkušební komise a jeho náhradníky ustanoví odborníky znalé živnostenského práva. Jednoho přísedícího (náhradníky) jmenují z odborníků navržených Ústředním svazem řemesla, na Slovensku Svazem smíšených živnostenských společenstev, z osob prakticky činných v oboru radiomechaniky, druhého z odborníků navržených ředitelstvím pošt v Praze (v Brně), na Slovensku pověřenectvem pošt.
(4) Kandidát je povinen dostaviti se ke zkoušce na vlastní náklad a zaplatiti před zkouškou zkušební taxu, jejíž výši stanoví ministr průmyslu v dohodě s nejvyšším úřadem cenovým, na Slovensku také po slyšení pověřence průmyslu a obchodu, vyhláškou v Úředním liste, na Slovensku též v Úředním věstníku.
(5) O podjatosti jednotlivých členů komise platí obdobně ustanovení - 11 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení). Je-li předseda (člen komise) podjat, nastupuje na jeho místo příslušný náhradník, takže se komise nemůže platně usnášeti, učiní zemský národní výbor, na Slovensku pověřenectvo průmyslu a obchodu, potřebná opatření.
(6) Kdyby se kandidát nemohl z důležité příčiny dostaviti ke zkoušce, je povinen oznámiti to podle možnosti včas předem, aby