dnes je 15.4.2024

Input:

6/1950 Zb., Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení č. 275/1949 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání

6/1950 Zb.
Vyhláška Ministerstva vnútra
zo dňa 26. januára 1950,
ktorou sa opravuje tlačová chyba vo vládnom nariadení č. 275/1949 Sb., o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovom podnikaní.
Vo vládnom nariadení č. 275/1949 Sb. sa opravuje tlačová chyba, takže toto nariadenie znie správne tak, ako je uvedené v prílohe.
 
Polák v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 6/1950 Sb.
Vládne nariadenie
zo dňa 13. decembra 1949
o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovom podnikaní.
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42, ods. 1 zákona zo dňa 27. októbra 1948, č. 241 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):
Čl. I.
Ustanovenia § 1, ods. 1 a 2 a §§ 2 až 9 vládneho nariadenia zo dňa 13. januára 1943, č. 14 Sb., o dočasnych obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovom podnikaní, v znení vyplývajúcom z terajšieho právneho stavu, platia primerane do 31. decembra 1950.
Čl. II.
Úrady a orgány verejnej správy sú povinné pri vykonávaní ustanovení uvedených v čl. I dbať na ciele a úlohy, ktoré ustanovuje zákon o päťročnom pláne a predpisy vydané podľa neho.
Čl. III.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950 a platí v českých zemiach, vykonajú ho všetci členovia vlády.
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Ševčík v. r.
Dr. Dolanský v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Gregor v. r.
Nosek v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Čepička v. r.
Kopocký v. r.
Kliment v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Petr v. r.
Dr. Ing. Šlecha v. r.
Dr. Neuman v. r.
Erban v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Šrobár v. r