dnes je 21.4.2024

Input:

6/1952 Sb., Zákon o vynálezech a zlepšovacích námětech, platné do 14.8.1957

č. 6/1952 Zb.
[zrušené č. 34/1957 Zb.]
ZÁKON
ze dne 28. března 1952
o vynálezech a zlepšovacích námětech.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
HLAVA I.
Vynálezy a zlepšovací náměty v socialistické výstavbě.
§ 1.
(1) Socialistická výstavba vyžaduje vynálezů a zlepšovacích námětů, aby se tak vytvářela nová vyšší technika průmyslové výroby, soustavně se zvyšovala technická, hospodářská a organisační úroveň a zlepšovala jakost výrobků a služeb. Socialistické výstavbě prospěje práce jen na vynálezech a zlepšovacích námětech pro ni upotřebitelných.
(2) Vynálezy a zlepšovací náměty slouží výstavbě socialismu, teprve jsou-li odevzdány k využití celku.
§ 2.
Stát přijímá nové vynálezy a zajišťuje přijetí zlepšovacích námětů, přispěje-li jejich využití k socialistické výstavbě.
§ 3.
Stát umožňuje vynálezcům a zlepšovatelům rozvinout a uplatnit tvůrčí schopnosti. Dbá o to, aby tvůrčí činnost byla zaměřena na řešení k socialistické výstavbě potřebná. Stát dále zajišťuje, aby vynálezy a zlepšovací náměty nebyly odnímány potřebě a prospěchu celku, aby se vším urychlením byly plánovitě zaváděny a všeobecně rozšiřovány a aby jich bylo plně využito.
§ 4.
Každý je povinen dbát, aby projednávání a zkoušení vynálezů a zlepšovacích námětů postupovalo bez průtahu a aby přijaté vynálezy a zlepšovací náměty byly se vším urychlením technicky provedeny, zaváděny, rozšiřovány a plně využívány.
§ 5.
(1) Vynálezcům, jejichž vynálezy byly státem přijaty, a zlepšovatelům příslušejí odměny a výhody.
(2) Odměny se poskytují také pracujícím, jejichž přičiněním bylo umožněno technické provedení, zavedení, využití nebo rozšíření vynálezu nebo zlepšovacího námětu.
§ 6.
Vynálezcům a zlepšovatelům poskytuje bezplatné porady a pomoc úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty, jakož i určené národní a komunální podniky, lidová družstva, ústavy a školy.
§ 7.
Revoluční odborové hnutí působí, aby se tvůrčí činnost v oboru vynálezů a zlepšovacích námětů rozvinula v masové hnutí.
HLAVA II.
Vynálezy.
Oddíl 1.
Přihláška vynálezů.
§ 8.
(1) Udělením patentu na vynález zajišťuje stát původci především uznání, že vynález je jeho dílem.
(2) O patent je třeba požádat přihláškou vynálezu.
(3) Kromě původce může přihláškou požádat o patent jen původcův dědic.
§ 9.
(1) Vznikl-li vynález kolektivní prací několika spolupůvodců, přísluší všem společně, aby vynález přihlásili.
(2) Za spolupůvodce se nepokládá, kdo poskytl toliko technickou pomoc.
§ 10.
(1) Přihláška vynálezu se podává předepsanou formou u úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty.
(2) Vynález je přihlášen v době, kdy přihláška došla úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty.
§ 11.
Od doby, kdy byl vynález přihlášen, má původce nebo jeho dědic právo přednosti před pozdějším přihlašovatelem stejného vynálezu.
Oddíl 2.
Nabídka vynálezu státu.
§ 12.
(1) Původce nebo jeho dědic může buď s přihláškou nebo kdykoliv později nabídnout vynález státu.
(2) Nabídku vynálezu státu nelze odvolat.
§ 13.
Nabídnut státu však musí býti vynález:
a) který původce učinil v souvislosti s oborem své práce ve vědeckém, výzkumném, zkušebním, technickém nebo jiném ústavu,