dnes je 7.12.2023

Input:

6/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování, rozpisu a kontrole reprodukce základních prostředků, platné do 31.12.1965

č. 6/1964 Zb.
[zrušené č. 92/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí a Státní banky československé
ze dne 10. ledna 1964
o financování, rozpisu a kontrole reprodukce základních prostředků
Ministerstvo financí a Státní banka československá stanoví podle § 11 č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a podle § 20 zákona č. 8/1958 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky:
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje financování, rozpis a kontrolu reprodukce základních prostředků státních organizací prováděné dodavatelským způsobem nebo ve vlastní režii.
(2) Financování, rozpis a kontrola reprodukce základních prostředků jiných socialistických organizací se upraví dohodou Státní banky československé (dále jen „banka“) s příslušnými ústředními orgány při uplatnění zásad této vyhláška.
Financování reprodukce základních prostředků
§ 2
Podklady pro sestavení plánu financování reprodukce základních prostředků
(1) Podkladem pro stanovení potřeb v plánu financování reprodukce základních prostředků jsou:
a) státní plán investiční výstavby a generálních oprav, jakož i plán průzkumných a projektových prací sestavené podle metodických pokynů Státní plánovací komise a
b) finanční limity na jiné investice stanovené podle směrnic ministerstva financí pro sestavení státního rozpočtu a finančních plánů.
(2) Pro financování reprodukce základních prostředků pro ministerstva, ostatní ústřední orgány a krajské národní výbory (dále jen „ústřední investoři“) jsou podkladem schválené plány financování reprodukce základních prostředků.
(3) Plán financování reprodukce základních prostředků ústředního investora je společný pro hospodářské, rozpočtové i zvláštní rozpočtové organizace. Náklady na reprodukci základních prostředků pro jiné než hospodářské, rozpočtové nebo zvláštní rozpočtové organizace (např. příspěvkové organizace, osvětová zařízení a peněžní ústavy) zařadí ústřední investoři do plánu financování reprodukce základních prostředků k výdajům rozpočtových organizací.
§ 3
Způsob financování reprodukce základních prostředků
(1) Plánem financování reprodukce základních prostředků je v závislosti na způsobu financování určován:
a) finanční limit jmenovité výstavby, jehož součástí jsou finanční limity:
1. jmenovitých investic,
2. průzkumných a projektových prací pro jmenovitou výstavbu,
3. jiných investic pro jmenovitou výstavbu,
b) finanční limit limitované výstavby, jehož součástí jsou finanční limity: 1. limitovaných investic,
2. generálních oprav,
3. průzkumných a projektových prací pro limitované investice a generální opravy,
4. jiných investic pro limitovanou výstavbu.
(2) Finanční limit jmenovaných investic zahrnuje objem investic schvalovaných jmenovitě vládou. Finanční limit limitovaných investic zahrnuje objem ostatní výstavby schvalovaný ve státním plánu, který je snížen:
a) u ministerstva zemědělství, lesního a vodního