dnes je 9.12.2023

Input:

6/1966 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci na úseku ochrany rostlin

č. 6/1966 Zb.
[zrušené č. 91/2000 Z.z.]
Vyhláška
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. ledna 1966
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci na úseku ochrany
Dne 16. června 1965 byla v Bělehradě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci na úseku ochrany rostlin.
Dohoda podle svého článku 14 vstoupila v platnost výměnou nót obou smluvních stran o jejím schválení, tj. dnem 2. prosince 1965.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci na úseku ochrany rostlin
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Socialistické federativní republiky Jugoslávie vedeny společným přáním sjednotit své úsilí v boji proti chorobám a škůdcům rostlin a plevelům, a vzájemně chránit území svých států proti zavlečení a šíření nebezpečných choroba škůdců rostlin, jakož i usnadnit přepravu rostlin a výrobků rostlinného původu mezi oběma státy, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu. Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
Vláda Československé socialistické republiky
Vladimíra Mašku,
náměstka ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství,
vláda Socialistické federativní republiky Jugoslávie
Ing. Luku Petkoviča,
náměstka svazového sekretáře pro zemědělství a lesnictví.
Článek 1
1. Ve snaze zabránit šíření nebezpečných chorob a škůdců rostlin z území jedné Smluvní strany na území druhé Smluvní strany se tyto zavazují:
a) při vývozu rostlin a výrobků rostlinného původu do druhé Smluvní strany zachovávat platné fytokaranténní předpisy druhé Smluvní strany a navzájem se informovat o výskytu chorob a škůdců rostlin na svém území, podléhajících karanténním opatřením;
b) že před vydáním osvědčení o zdravotním stavu budou zásilky podrobně prohlédnuty, zda nejsou napadeny chorobami a škůdci rostlin, kteří nesmí být zavlékáni do dovozní země;
c) opatřovat všechny zásilky rostlin, rostlinných výrobků a předmětů (dále jen „zásilky“), určené pro vývoz z území jedné Smluvní strany na území druhé Smluvní strany, které mohou být nositeli choroba škůdců rostlin, osvědčením o zdravotním stavu vydaným příslušným orgánem služby ochrany rostlin (dále jen „příslušný orgán“) vývozní země podle vzoru určeného mezinárodní konvencí o ochraně rostlin popsané v Římě dne 6. prosince 1951 a v souladu s platnými fytokaranténními předpisy dovozního státu. V osvědčení bude potvrzeno, že zásilka je prosta chorob a škůdců rostlin, podléhajících předpisům o vnější karanténě rostlin dovážejícího státu;
d) zjistit, aby používané dopravní prostředky pro vývoz zásilek na území druhé Smluvní strany byly vyčištěny, po případě asanovány tak, aby bylo zabráněno zamoření zásilky chorobami nebo škůdci rostlin z nevyčištěných dopravních prostředků nebo zavlečení chorob a