dnes je 2.12.2023

Input:

6/1967 Sb., Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v odvodu pojistného nemocenského pojištění

č. 6/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
předsedy vlády
ze dne 1. února 1967,
kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v odvodu pojistného nemocenského pojištění
Předseda vlády vyhlašuje podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, připojené opatření Ústřední rady odborů ze dne 13. ledna 1967 o změnách v odvodu pojistného nemocenského pojištění.
 
Lenárt v. r.
 
OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍ RADY ODBORŮ
ze dne 13. ledna 1967
o změnách v odvodu pojistného nemocenského pojištění
Ústřední rada odborů stanoví se souhlasem vlády Československé socialistické republiky podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců:
Čl. I
Opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců uveřejněné vyhláškou předsedy vlády ze dne 28. prosince 1958 č. 91 Sb., ve znění vyhlášky č. 191/1960 Sb., se mění a doplňuje takto:
Ustanovení § 24 až 28 zní:
„Vykazování, zúčtování a úhrada dávek a pojistného
§ 24
(1) Dávky nemocenského pojištění, které závod vyplatil (zúčtoval) podle § 16, se mu uhrazují z prostředků nemocenského pojištění způsobem dále stanoveným.
(2) Závod je povinen vykázat za každý kalendářní měsíc krajské odborové radě, která je pro něj příslušná (§ 10 odst. 3 a 4), zúčtované dávky. Dávky poskytnuté neprávem, částky převyšující správnou výši dávek a dávky, jejichž výplata není doložena, nelze vykazovat a uhrazovat z prostředků nemocenského pojištění.
§ 25
(1) Jestliže závod je organizací, která odvádí pojistné do státního rozpočtu nebo do rozpočtu národního výboru jako součást odvodu z hrubého důchodu nebo zisku,1jako součást odvodu důchodové daně družstevních a jiných organizací2nebo jako součást odvodu zemědělské daně,3anebo je začleněn do takové organizace, vykazuje příslušné krajské odborové radě na předepsaném výkazu dávek jen zúčtované dávky.
(2) Závod předkládá výkaz dávek a vybírá si prostředky na jejich úhradu prostřednictvím pobočky Státní banky československé, u níž má účet prostředků nemocenského pojištění krajská odborová rada pro něj příslušná. Výkaz dávek spolu s odpovídajícím převodním příkazem je závod povinen předložit této pobočce za každý kalendářní měsíc nejpozději v den, který je v závodě určen pro výplatu mezd a platů za měsíc, jehož se výkaz týká. Státní banka československá neprovede příkaz, není-li doložen výkazem dávek.
(3) Jestliže závod vybral neprávem úhradu na dávky, které nesmí podle § 24 odst. 2 vykazovat a uhrazovat, předepíše mu krajská odborová rada platebním výměrem4pojistné ve výši neprávem vybrané úhrady. Toto pojistné je závod povinen uhradit v plné výši nejpozději do 15 dnů od doručení platebního výměru přímo krajské odborové radě ve prospěch účtu prostředků nemocenského pojištění.
(4) Ustanovení předchozích odstavců platí též pro rozpočtové a příspěvkové organizace, u nichž se pojistné vyrovnává odpovídající úpravou jejich rozpočtů.
§ 26
(1) Závod, na který se nevztahuje § 25, je povinen sám vypočítat pojistné za každý kalendářní měsíc a vykázat je spolu s dávkami zúčtovanými za tento měsíc