dnes je 25.7.2024

Input:

60/1949 Sb., Zákon o hospodářském plánování (plánovací zákon), platné do 21.7.1959

č. 60/1949 Zb.
[zrušené č. 41/1959 Zb.]
ZÁKON
ze dne 22. února 1949
o hospodářském plánování
(plánovací zákon).
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Orgány plánovací služby.
§ 1.
(1) K zajištění řízení veškeré hospodářské činnosti státem na základě jednotného hospodářského plánu se zřizuje státní úřad plánovací se sídlem v Praze jako ústřední orgán pro věci hospodářského plánování a pro koordinaci v hospodářských věcech, jakož i pro přípravu opatření a rozhodnutí předsedy vlády v hospodářských věcech (§ 88, odst. 1, druhá věta ústavy).
(2) Věcmi hospodářskými se rozumějí zejména věci výroby, oběhu a spotřeby statků i služeb včetně dopravy a služeb sociálních (péče sociální, zdravotní a kulturní a výchovné), věci finanční, věci cenové, jakož i věci mezd, platů a důchodů vůbec.
(3) Hospodářské plánování se provádí se zřetelem k celému území státu i k jeho částem a zahrnuje též plánování územní.
(4) Státnímu úřadu plánovacímu přísluší zejména:
a) připravovat návrhy hospodářských plánů a předkládat je vládě;
b) sledovat a kontrolovat provádění hospodářských plánů, dbát o správné rozměry (proporce) v rozvoji jednotlivých úseků a odvětví národního hospodářství a navrhovat opatření k odstranění vznikajících nerovnoměrností, zjišťovat reservy a nevyužité kapacity (možnosti) a podle zjištěných výsledků navrhovat účelná opatření;
c) zkoumat jednotlivé otázky hospodářství ve státě a otázky rozvoje výrobních sil v jeho oblastech a vypracovávat návrhy na jejich řešení, jakož i usměrňovat plánování výstavby krajů, měst a obcí;
d) usměrňovat a řídit, pokud jde o plánovací methodu a techniku, plánovací službu ve všech úsecích hospodářského plánování, zahrnujíc v to statistiku a podnikové početnictví;
e) soustavně sledovat rozvoj hospodářských poměrů na území státu i za hranicemi;
f) sledovat a usměrňovat výzkum podle potřeb hospodářského plánování.
§ 2.
(1) Státní úřad plánovací je ústředním úřadem. V jeho čele je ministr - předseda státního úřadu plánovacího, kterého řízením tohoto úřadu pověřuje president republiky.
(2) Předsedu podporují při řízení státního úřadu plánovacího náměstci, které jmenuje president republiky na návrh vlády.
§ 3.
(1) Poradním orgánem předsedy při řízení státního úřadu plánovacího je ústřední plánovací komise, která má nejvýše 15 členů. Členy ústřední plánovací komise jsou náměstci předsedy státního úřadu plánovacího, předseda slovenského plánovacího úřadu (§ 4) a další hospodářští odborníci jmenovaní vládou. Práce ústřední plánovací komise řídí předseda státního úřadu plánovacího.
(2) Ústřední plánovací komise vykonává působnost statistické rady státní podle zákona ze dne 28. ledna 1919, č. 49 Sb., o organisaci statistické služby, a podle vládního nařízení ze dne 28. listopadu 1919, č. 634 Sb., o složení, kompetenci a způsobu jednání statistické rady státní (statut statistické rady státní).
(3) Podrobnosti o činnosti ústřední plánovací komise upraví statut, na kterém se usnáší komise a který schvaluje vláda.
(4) Pro dílčí práce hospodářského plánování může předseda zřídit odborné komise i sbory znalců.
§ 4.