dnes je 21.5.2024

Input:

60/1950 Sb., Zákon o dani ze samostatné činnosti, platné do 31.12.1952

č. 60/1950 Zb.
[zrušené č. 78/1952 Zb.]
ZÁKON
ze dne 18. května 1950 o
dani ze samostatné činnosti.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Daňová povinnost.
§ 1.
Dani ze samostatné činnosti podléhají fysické osoby co do příjmů ze zaměstnání, povolání nebo činnosti, pokud toto zaměstnání, povolání nebo činnost (dále jen „samostatná činnost“) nezakládá povinnost
a) k dani ze mzdy podle zákona č. 109/1947 Sb.,
b) k zemědělské dani podle zákona č. 49/1948 Sb.,
c) k živnostenské dani podle zákona č. 50/1948 Sb.,
nebo nejde o výrobu, řemeslo, obchod, dopravu, zasilatelství nebo pohostinství.
§ 2.
(1) Dani podléhají zejména:
1. osoby literárně umělecky nebo vědecky činné;
2. osoby provozující svobodná povolání, jako na př. advokáti, architekti, civilní inženýři a civilní geometři, daňoví a hospodářští poradci, lékaři, zvěrolékaři, notáři, patentní zástupci a pod.;
3. osoby provozující soukromé vyučování všeho druhu;
4. osoby provozující ostatní zaměstnání, která vyžadují zpravidla osobní činnost provozovatelovu, jako na př. jednatelé, koncesovaní správci nemovitého majetku, provozovatelé náborových živností a informační kanceláří, zábavných atrakcí a pod.;
5. osoby, které mají příjmy z jiné opětující se nebo jednorázové činnosti, jako na př. z příležitostného zprostředkování obchodů nebo služeb, podávání znaleckých posudků, provedení vůle a pod.
(2) Co do příjmů z literární, umělecké nebo vědecké činnosti je daňové povinnosti učiněno zadost, pokud se z nich daň z literární a umělecké činnosti vybírá u plátce podle §§ 5 až 10 zákona č. 59/1950 Sb. nebo vyměří podle §§ 11 až 16 cit. zákona. Z příjmů podrobených dani z literární a umělecké činnosti má však poplatník právo žádati za vyměření daně ze samostatné činnosti. Osvobození podle § 4 cit. zákona platí i pro daň ze samostatné činnosti.
§ 3.
Zdaňovací období.
Daň se vyměřuje za každý kalendářní rok po jeho uplynutí.
Základ daně.
§ 4.
(1) Základem daně je čistý příjem.
(2) Čistým příjmem jsou příjmy plynoucí ze samostatné činnosti nebo v souvislosti s ní (dani podrobené příjmy) po odečtení výdajů na dosažení a udržení těchto příjmů (§ 7), odpisů a škod (§ 8).
(3) Při stanovení základu daně se přihlíží jen k těm příjmům a výdajům, které byly uskutečněny ve zdaňovacím období.
§ 5.
(1) Příjmy a výdaji se rozumějí plnění v penězích, v přírodninách, pracovních výkonech nebo jakýchkoliv majetkových výhodách. Jiná plnění než v penězích se ocení běžnými místními cenami.
(2) Jiné příjmy než v penězích se však neoceňují a nezapočítávají do příjmů, pokud znamenají úsporu výdajů odčitatelných podle § 7. Výdaje v přírodninách, pracovních výkonech nebo jiných majetkových výhodách se rovněž neoceňují a nezapočítávají do výdajů, pokud výdaje na opatření těchto přírodnin, pracovních výkonů nebo jiných majetkových výhod jsou odčitatelné podle § 7.
§ 6.
Za dani podrobené příjmy se nepokládají:
1. plnění přijatá ze soukromého pojištění s výjimkou náhrad za majetkové škody;
2. slevy dluhů vzniklé osvobozením poplatníka v soudním nebo mimosoudním vyrovnání; pokud tyto slevy znamenají úsporu výdajů odčitatelných podle § 7,