dnes je 21.7.2024

Input:

60/1952 Sb., Zákon o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže, platné do 30.6.1992

č. 60/1952 Zb.
[zrušené č. 126/1992 Zb.]
ZÁKON
ze dne 30. října 1952
o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Československý Červený kříž získává a vychovává pracující lid k účasti na plnění zdravotních úkolů a k mezinárodní solidaritě pracujících v duchu socialistického humanismu, bojuje proti nebezpečí válek a přispívá tak k upevnění světového míru.
§ 2.
Československý Červený kříž je jedinou státem uznanou organisací Červeného kříže na území Československé republiky; je dobrovolnou organisací podle zákona ze dne 12. června 1951, č. 68 Sb., o dobrovolných organisacích a shromážděních, a řídí se ve své činnosti vlastním organisačním řádem.
§ 3.
Československý Červený kříž plní zejména tato úkoly:
1. organisuje školení dobrovolných pracovníků v první pomoci, organisuje a provádí všestrannou zdravotnickou přípravu obyvatelstva, pomáhá orgánům státní správy v národní transfusní službě, v organisování a provádění hygienických a protiepidemických opatření, zdravotnické výchovy lidu a pomoci obyvatelstvu při živelních pohromách, vydává publikace a časopisy a plní další zdravotní a sociální úkoly, které mu svěřuje stát;
2. působí jako výlučně uznaná národní pomocná organisace vojenské zdravotnické služby podle ženevských úmluv ze dne 12. srpna 1949, o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli, o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři, o zacházení s válečnými zajatci a o ochraně civilních osob za války.
§ 4.
(1) Prostředky k plnění svých úkolů získává Československý Červený kříž z členských příspěvků, z výnosů vlastních akcí, z darů a dědictví; stát poskytuje Československému Červenému kříži na jeho činnost každoroční příspěvek.
(2) Osvobození Československého Červeného kříže od daní, poplatků a dávek včetně cla upravují zvláštní předpisy.
§ 5.
(1) Ministerstvo zdravotnictví vykonává dozor na činnost Československého Červeného kříže a na jeho hospodaření; působnost ministerstva vnitra podle zákona č. 68/1951 Sb. zůstává nedotčena.
(2) Podrobnosti upraví ministerstvo zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.
§ 6.
(1) Užívání znaku a odznaku Červeného kříže (červeného kříže v bílém poli), jakož i názvu „Červený kříž“ se v době míru i v době ozbrojeného konfliktu řídí ustanoveními ženevských úmluv ze dne 12. srpna 1949. Totéž platí o užívání ostatních znaků a názvů chráněných uvedenými úmluvami.
(2) V době míru smějí v rámci těchto úmluv užívat znaku, odznaku a názvu Červeného kříže pouze:
a) Československý Červený kříž a jeho organisační složky v mezích svého organisačního řádu,
b) zdravotnická služba branné moci a jiných ozbrojených sborů,
c) mezinárodní organisace Červeného kříže a její personál, pokud vykonávají svou činnost na území Československé republiky s povolením vlády,
d) jiné orgány a osoby s výslovným souhlasem Československého Červeného kříže pro vozidla, užívaná jako ambulance a pro stanice první pomoci určené výhradně k ošetřování