dnes je 3.12.2023

Input:

60/1954 Zb., Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody ľudových súdov v Dunajskej Strede, Čalove, Trnave a Seredi

601954 Zb.
[zrušené č. 41/1960 Zb.]
Nariadenie ministra spravodlivosti
zo dňa 9. decembra 1954,
ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Dunajskej Strede, Čalove, Trnave a Seredi
Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 14 č. 2 zákona č. 66/1952 Zb., o organizácii súdov:
§ 1
V súhlase so zásadou, podľa ktorej sa sídla a obvody ľudových súdov zhodujú so sídlami a obvodmi okresných národných výborov, zriaďujú sa:
1. namiesto doterajšieho Ľudového súdu v Dunajskej Strede, ktorého pôsobnosť sa vzťahuje na územné obvody okresných národných výborov v Dunajskej Strede a Čalove, tieto ľudové súdy:
a) Ľudový súd v Dunajskej Strede s pôsobnosťou pre územný obvod Okresného národného výboru v Dunajskej Strede.
b) Ľudový súd v Čalove s pôsobnosťou pre územný obvod Okresného národného výboru v Čalove;
2. namiesto doterajšieho Ľudového súdu v Trnave, ktorého pôsobnosť sa vzťahuje na územné obvody okresných národných výborov v Trnave a Seredi, tieto ľudové súdy:
a) Ľudový súd v Trnave s pôsobnosťou pre územný obvod Okresného národného výboru v Trnave,
b) Ľudový súd v Seredi s pôsobnosťou pre územný obvod Okresného národného výboru v Seredi.
§ 2
Tým sa menia ustanovenia § 1 č. 1 písm. q) a r) nariadenia ministra spravodlivosti z 11. mája 1954, č. 22 Zb., ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov a sídla a obvody krajských súdov.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1955.
 
Široký v. r.
Dr. Škoda v. r.