dnes je 25.2.2024

Input:

60/1961 Sb., Zákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, platné do 30.6.1990

č. 60/1961 Zb.
[zrušené č. 372/1990 Zb.]
ZÁKON
ze dne 26. června 1961
o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Základní ustanovení
§ 1
Národní výbory zajišťují za široké účasti občanů ochranu socialistického pořádku. Dbají o to, aby budování vyspělé socialistické společnosti nebylo narušování projevy nekázně, které ztěžují plnění úkolů státní správy, ruší veřejný pořádek nebo socialistické soužití občanů. Vychovávají občany k tomu, aby svědomitě a důsledně zachovávali zákony a ostatní předpisy, dobrovolně a odpovědně plnili své povinnosti vůči státu a společnosti a měli v úctě práva svých spoluobčanů.
§ 2
Národní výbory zajišťují socialistický pořádek především organizátorskou, výchovnou a preventivní činností; své orgány, občanské výbory i ostatní aktivy vedou k tomu, aby v jejich činnosti byly stále účinněji uplatňovány prostředky společenského působení a výchovy a aby byly včas odstraňovány příčiny porušování socialistické=ho pořádku; občany vychovávají k tomu, aby socialistický pořádek nejen dobrovolně dodržovali, ale aby jeho dodržování i aktivně prosazovali.
§ 3
Národní výbory při zajišťování socialistického pořádku úzce spolupracují s dobrovolnými společenskými organizacemi, zejména s Revolučním odborovým hnutím a s Československým svazem mládeže, dále s vedením podniků a závodů, orgány jednotných zemědělských i jiných lidových družstev, a pokud jde o mládež, též s rodiči a školou. Projednávají s nimi závažnější případy porušení socialistického pořádku a radí se s nimi o nejvhodnější formě nápravy. Pomáhají společenským a jiným organizacím a orgánům, aby se v jejich činnosti stále více uplatňovalo výchovné působení.
§ 4
(1) Většina občanů dobrovolně a ukázněně dodržuje socialistický pořádek. Ti, kdo jej porušují jednáním uvedeným v prvé části tohoto zákona, dopouštějí se přestupku.
(2) Národní výbor dbá, aby každý přestupek byl projednán a aby již samo projednání splnilo výchovný účel. Národní výbor sám projedná přestupek a popřípadě uloží opatření podle tohoto zákona tehdy, nestačí-li k nápravě občana výchovné působení aktivu národního výboru nebo společenské organizace, vedení podniku nebo závodu, orgánu jednotného zemědělského nebo jiného lidového družstva, školy apod.
§ 5
Kde nejsou ustaveny místní lidové soudy, projednávají národní výbory též provinění náležející do pravomoci těchto soudů, a to v rozsahu uvedeném v části druhé tohoto zákona.
ČÁST PRVNÍ
Přestupky
§ 6
(1) Přestupkem je zaviněné jednání uvedené v §§ 7 až 19 tohoto zákona a dále zaviněné porušení povinnosti stanovené v jiném právním předpise, pokud se tím ztěžuje plnění úkolů státní správy, ruší veřejný pořádek nebo socialistické soužití občanů, nejde-li o provinění nebo o trestný čin.
(2) Jako přestupek se takové jednání nebo porušení povinnosti neprojedná, lze-li nápravy dosáhnout podle jiných právních předpisů.
§ 7
Přestupku na úseku zemědělství a lesního hospodářství se dopustí ten, kdo
a) ztíží plnění plánu zemědělské nebo lesní výroby a nákupu