dnes je 8.12.2023

Input:

60/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, platné do 31.12.1993

č. 60/1964 Zb.
[zrušené č. 375/1999 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství
ze dne 26. března 1964
o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 5 vládního nařízení č. 60/1950 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
ČÁST I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Účel
§ 1
Řešení bytového problému v Československé socialistické republice, jehož nedílnou součástí je údržba a modernizace bytového majetku, vyžaduje sjednotit a upravit úhradu za užívání bytu tak, aby odpovídala kvalitě, vybavení a velikosti bytu a aby v celostátním měřítku v podstatě kryla náklady na opravy, udržování a správu bytového majetku. V souvislosti s tím je třeba z ekonomických hledisek sjednotit a upravit i úhradu za služby spojené s užíváním bytu.
Úprava úhrady za užívání bytu směřuje ke zlepšení péče o bytový majetek, k účelnějšímu využívání dosavadních bytových prostorů, zejména vzájemnými výměnami bytů, a vede pracující k aktivní pomoci při řešení bytového problému.
§ 2
(1) V úhradě za užívání bytu je zahrnuta též úhrada za osvětlení společných prostor v domě, čištění komínů, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump.
(2) V úhradě za užívání bytu není zahrnuta úhrada za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi a za užívání domovní (blokové) prádelny.
§ 3
(1) Tato vyhláška se vztahuje na byty přenechávané do užívání občanům v domech spravovaných socialistickými organizacemi a v domech v soukromém vlastnictví1) .
(2) Vyhláška se nevztahuje na byty stavebních bytových družstev2) , na byty, se kterými hospodaří Správa služeb diplomatického sboru, a na obytné místnosti ve svobodárnách, v podnikových a jiných ubytovacích zařízeních.
§ 4
Rozdělení bytů do kategorií
(1) Pro stanovení úhrady za užívání se byty rozdělují do čtyř kategorií:
I. kategorie - byty s ústředním (dálkovým) vytápěním3) a s úplným nebo částečným základním příslušenstvím,
II. kategorie - byty bez ústředního (dálkového) vytápění4) a s úplným základním příslušenstvím,
III. kategorie - byty bez ústředního (dálkového) vytápění a s částečným základním příslušenstvím v bytě pod uzavřením,
IV. kategorie - byty bez ústředního (dálkového) vytápění a bez základního příslušenství.
(2) Úplným základním příslušenstvím se rozumí koupelna, popřípadě koupelnový nebo sprchovací kout a splachovací záchod. Základní příslušenství bytu I. a II. kategorie se považuje za jeho součást, jeli přímo v bytě pod uzavřením anebo i mimo byt, avšak ve stejném podlaží a užívá je výhradně jen uživatel bytu.
(3) Byty se společným základním příslušenstvím5) se zařadí do II. kategorie, jsou-li ústředně (dálkově) vytápěny, nebo do IV. kategorie, nejsou-li ústředně (dálkově) vytápěny.
ČÁST II
ÚHRADA ZA UŽÍVÁNÍ BYTŮ I., II. a III. KATEGORIE
§ 5
Výpočet úhrady
(1) Roční úhrada za užívání bytu se určí