dnes je 3.12.2023

Input:

60/1966 Sb., Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, platné do 30.6.1969

č. 60/1966 Zb.
[zrušené č. 73/1969 Zb.]
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 20. července 1966
o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 58 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení a podle § 96 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků:
Nároky na starobní důchod při zaměstnání
§ 1
(1) Pracovníku, který je zaměstnán1) po vzniku nároku na starobní důchod z důchodového zabezpečení pracovníků nebo družstevních rolníků anebo z důchodového pojištění osob samostatně hospodařících, se poskytuje starobní důchod
a) po dosažení věku 65 let,
b) po dosažení věku 60 let, jde-li o starobní důchod ze zaměstnání I. pracovní kategorie anebo o plný starobní důchod ženy ze zaměstnání nebo z pracovní činnosti v jednotném zemědělském družstvu; starobní důchod se pracovníkům poskytuje ve všech těchto případech až do výše 1000 Kčs měsíčně, konají-li zaměstnání I. pracovní kategorie, 800 Kčs měsíčně, konají-li zaměstnání II. pracovní kategorie, 600 Kčs měsíčně, konají-li zaměstnání III. pracovní kategorie.
(2) I když nejsou splněny podmínky pro poskytování starobního důchodu podle předchozího odstavce, poskytuje se starobní důchod, jestliže tento důchod nepřevyšuje částku 600 Kčs měsíčně a hrubý výdělek pracovníka nečiní více než 1000 Kčs měsíčně.
§ 2
(1) Pracovníku, který je zaměstnán po vzniku nároku na starobní důchod z důchodového zabezpečení pracovníků nebo družstevních rolníků anebo z důchodového pojištění osob samostatně hospodařících, se poskytuje starobní důchod až do výše 1000 Kčs měsíčně, je-li zaměstnán
a) na státním nebo školním statku, v jednotném zemědělském družstvu nebo v jiné organizaci se zemědělskou výrobou, pracuje-li výhradně v této zemědělské výrobě, anebo v lesním závodě,
b) při provádění služeb, včetně oprav, údržby a jiných obdobných prací, směřujících k uspokojování potřeb obyvatelstva, v organizacích místního průmyslu, sběrných surovin, komunálních služeb, v rozpočtových organizacích a v zařízeních národních výborů pro komunální služby, v drobných provozovnách národních výborů, ve výrobních družstvech, v bytovém hospodářství národních výborů a družstev a v organizacích místního stavebnictví,
c) na území hlavního města Prahy při obnově domovního fondu, inženýrských sítí, komunikací a při komplexní výstavbě.
(2) Ustanovení odstavce 1 písm. b) a c) se nevztahují na pracovníky konající administrativní práce a ustanovení odstavce 1 písm. b) též na pracovníky konající práce v obchodu a ve veřejném stravování.
§ 3
(1) Pracovníku, který je zaměstnán po vzniku nároku na starobní důchod z důchodového zabezpečení pracovníků, se poskytuje tento důchod ve výši jedné poloviny,2) pokud není pro něj výhodnější úprava podle § 1 nebo § 2, jestliže jeho hrubý výdělek po vzniku nároku na starobní důchod podstatně poklesl; přitom je podmínkou, že podstatný pokles výdělku byl způsoben zkrácením pracovního úvazku nebo změnou zaměstnání. Nepřevyšuje-li však hrubý výdělek částku 400 Kčs měsíčně, poskytuje se starobní důchod v plné výši.
(2) Za podstatný pokles