dnes je 8.12.2023

Input:

60/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Veterinární úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky

č. 60/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 10. dubna 1968
o Veterinární úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
Dne 30. května 1967 byla v Paříži podepsána Veterinární úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky.
Úmluva vstoupila v platnost podle svého článku 9 dnem 10. listopadu 1967.
České znění Úmluvy se vyhlašuje současně. Do textu příloh k Úmluvě je možno nahlédnout v archivu ministerstva zahraničních věcí.
 
Ministr:
Dr. Hájek v. r.
 
VETERINÁRNÍ ÚMLUVA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Francouzské republiky, vedeny přáním prohloubit spolupráci na úseku veterinárním s cílem omezit nebezpečí, které pro lidské zdraví a pro chov zvířat znamenají nemoce zvířat, a usnadnit výměnu zvířat a výrobků živočišného původu, se dohodly na těchto ustanoveních:
Článek 1
Veterinární podmínky pro dovoz živých zvířat a výrobků živočišného původu z území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany jsou stanoveny ve Společných pravidlech o provádění tohoto článku, připojených k této Úmluvě.
Článek 2
Veterinární orgány obou států si budou nejméně měsíčně vyměňovat veterinární výkazy o výskytu nákazy zvířat.
Veterinární orgány si budou rovněž sdělovat informace, které by je mohly zajímat.
Veterinární orgány obou států mohou sjednávat na určité časové období plány spolupráce k zajištění společných konkrétních opatření v rámci této Úmluvy.
Podrobnější ustanovení jsou uvedena ve Společných pravidlech o provádění tohoto článku, připojených k této Úmluvě.
Článek 3
Smluvní strany usnadní:
1. spolupráci mezi ústavy veterinárních zařízení obou států,
2. výměnu veterinárních odborníků za účelem získávání informací o zdravotním stavu zvířat a všech užitečných informací o činnosti veterinárních služeb, jakož i poznatků veterinární vědy a techniky.
Článek 4
Veterinární orgány obou států budou v přímém styku v otázkách týkajících se provádění této Úmluvy a v otázkách studia případných změn Společných pravidel týkajících se jejího provádění.
Změny nebo doplnění Společných pravidel, dohodnuté podle předchozího odstavce, vstoupí v platnost dnem výměny nót mezi smluvními stranami.
Článek 5
Náklady spojené s prováděním článku 1 této Úmluvy budou hrazeny smluvní stranou, která ve svém zájmu vyšle odborníky nebo která požádá o vyslání odborníků druhé smluvní strany.
Článek 6
Sporné otázky, které by mohly vzniknout při provádění této Úmluvy, bude řešit smíšená komise.
Každá ze smluvních stran bude do smíšené komise jmenovat po třech členech, z nichž dva musí být veterinární lékaři ústředního veterinárního orgánu.
Komise se sejde do dvou měsíců po svolání jednou ze smluvních stran na území této smluvní strany. Její zasedání bude střídavě řídit člen každé z delegací. První zasedání bude řídit člen delegace té smluvní strany, na jejímž území se bude zasedání konat.
Otázky, v nichž smíšená komise nedosáhne dohody, budou řešeny