dnes je 21.7.2024

Input:

61/1946 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních

č. 61/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 6. dubna 1946
o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních.
Podle čl. III. zákona ze dne 28. února 1946, č. 60 Sb., jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních, vyhlašuji úplné znění dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 124 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních, v úpravě uvedeného zákona.
 
Nosek v.r.
 
Příloha k vyhlášce č. 61/1946 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. února 1946
o některých opatřeních ve věcech knihovních.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Očištění veřejných knih od některých knihovních zápisů z doby nesvobody.
§ 1.
(1) V knihovních vložkách, v kterých jsou zapsány jako oprávněné osoby Německé říše, Království maďarské, osoby veřejného práva podle německého nebo maďarského práva, německá strana nacistická, fašistické strany maďarské a jiné útvary, organisace, podniky, zařízení, osobní sdružení, fondy a účelová jmění těchto režimů nebo s nimi souvisící, a jako jejich přímí právní předchůdci Československý stát, země Česká nebo Moravskoslezská anebo jejich podniky, ústavy a fondy jim náležející nebo jimi spravované, vymaže knihovní soud zápis přechodu práva a obnoví zápis pro osobu předtím oprávněnou.
(2) Je-li v knihovní vložce jako osoba oprávněná zapsán bývalý Protektorát Čechy a Morava anebo jeho podnik, ústav nebo fond jemu náležející nebo jím spravovaný, zapíše knihovní soud místo nich jako osobu oprávněnou Československý stát anebo jeho podnik, ústav nebo fond jemu náležející nebo jim spravovaný.
(3) Výmazy a zápisy podle odstavců 1 a 2 provede soud s odvoláním na tento zákon na návrh úřadu (orgánu), do jehož oboru působnosti náleží správa majetku, kterého se knihovní zápis týká.
§ 2.
Knihovní soud vymaže na návrh vlastníka nebo osoby jinak knihovně oprávněné s odvoláním na tento zákon:
1. poznámky zabavení, zapsané k návrhu bývalých německých úřadů a orgánů, zejména bývalé tajné státní policie;
2. poznámky zavedení vnucené správy podle vládního nařízení ze dne 21. března 1939, č. 87 Sb., o správě hospodářských podniků a o dozoru nad nimi, jakož i zápisy zákazu zcizení, zatížení a propachtování, provedené v době nesvobody k návrhu ministerstva zemědělství (bývalého ministerstva zemědělství a lesnictví) nebo pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu;
3. poznámky záboru podle §§ 1 a 14 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, zapsané v době nesvobody k návrhu pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu.
§ 3.
Výmazy a zápisy podle §§ 1 a 2 může knihovní soud provésti také z moci úřední při běžném vyřizování knihovních věcí týkajících se příslušné vložky.
§ 4.
Podání a zápisy podle §§ 1 a 2 jsou prosty poplatků.
Čl. II.
Osvědčení potřebná k některým knihovním zápisům.
§ 5.
(1) Má-li knihovní soud důvodné pochybnosti, zda právní jednání, podle kterého se žádá o knihovní zápis, není vzhledem k osobám účastníků v rozporu s předpisy
1. dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945, č. 5 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních