dnes je 22.6.2024

Input:

61/1949 Zb., Zákon, ktorým sa upravujú niektoré pomery v odbore stavebnej obnovy na Slovensku

61/1949 Zb.
Zákon
zo dňa 22.februára 1949,
ktorým sa upravujú niektoré pomery v odbore stavebnej obnovy na Slovensku
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1
Na konania vykonané a uznesenia vydané v čase od 9.mája 1946 do začiatku účinnosti tohto zákona vo veciach povinnej úpravy pozemkov na stavebné účely a usporiadanie právnych pomerov s tým súvisiacich podľa §§ 15 až 18 nariadenia Sboru povereníkov zo dňa 22.októbra 1945, č. 129 Sb.n.SNR, o výstavbe miest a obcí na Slovensku, sa hľadí tak, ako keby boly vykonané, po prípade vydané podľa § 9 a § 10 zákona zo dňa 12.apríla 1946, č. 86 Sb., o stavebnej obnove.
§ 2
(1) V konaniach, začatých podľa §§ 15 až 18 nariadenia č. 128/1945 Sb.n.SNR a dosiaľ neskončených, treba pokračovať a rozhodnutia vydať podľa uvedených ustanovení s účinkami podľa § 1, len ak vykonal súd pred účinnosťou tohto zákona už vyšetrenie na mieste samom (§ 16 nar. č. 128/1945 Sb.n.SNR).
(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak odstúpil súd vec pred účinnosťou tohto zákona stavebnému úradu a ak vykonala už okresná komisia miestnu obhliadku (§ 7 ods.2 a 3 zák.č. 86/1946 Sb.).
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri spravodlivosti, techniky, sociálnej starostlivosti, financií a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
 
Gottwald v.r.Dr. John v.r
.Zápotocký v.r.
Nosek v.r. Dr.
Čepička v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Dr.Ing. Šlechta v.r.