dnes je 16.4.2024

Input:

61/1950 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Investiční bance

č. 61/1950 Zb.
[zrušené nepriamo č. 158/1989 Zb.]
ZÁKON
ze dne 17. května 1950,
kterým se mění a doplňuje zákon o Investiční bance.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č. 183/1948 Sb., o Investiční bance, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 3 se nahrazují slova „§ 3 zákona ze dne 11. března 1948, č. 38 Sb., o Národní bance československé,“ slovy „zákona č. 31/1950 Sb., o Státní bance československé,“.
2. § 3 zní:
„(1) Banku řídí a navenek zastupuje vrchní ředitel, který osobně odpovídá ministru financí a je povinen dbáti jeho pokynů a směrnic. Zastupují ho náměstkové, kteří zároveň řídí určité úseky činnosti banky.
(2) Vrchního ředitele a jeho náměstky jmenuje a odvolává ministr financí po slyšení Ústřední rady odborů.:“
3. § 4 se zrušuje.
4. § 5 odst. 2 zní:
„(2) Oblastní ústav řídí oblastní ředitel podle zásadních pokynů a směrnic vrchního ředitele; oblastního ředitele jmenuje a odvolává ministr financí na návrh pověřence financí po slyšení vrchního ředitele a Slovenské odborové rady.“
5. § 6 zní:
„(1) Vrchní ředitel, jeho náměstkové a oblastní ředitel se stávají zaměstnanci banky, jestliže jimi nebyli; jejich funkce zaniká dnem, kdy byli odvoláni, nebo dnem, kdy bylo vzato na vědomí, že se jí vzdávají.
(2) Na jmenování a odvolání vrchního ředitele, jeho náměstků a oblastního ředitele se nevztahují předpisy o spolurozhodování závodního zastupitelstva při přijímání a propouštění zaměstnanců, po případě o spolupůsobení tohoto zastupitelstva při zařazování zaměstnanců na pracovní místa a o předchozím souhlasu okresního národního výboru při sjednávání a rozvázání pracovního poměru.“
6. § 7 se zrušuje.
7. V § 9 odst. 2 nahrazují se slova „Poštovní spořitelnu“ slovy „Státní banku československou“.
8. § 12 zní:
„Banka vydá stanovy, které upravují podrobněji její působnost a organisaci; stanovy, jejich změny a doplňky schvaluje ministr financí, který je též vyhlásí v příslušném úředním listě.“
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctého dne po vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.