dnes je 21.4.2024

Input:

61/1952 Sb., Zákon o námořní plavbě, platné do 30.6.2000

č. 61/1952 Zb.
[zrušené č. 435/2000 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 29. října 1952
o námořní plavbě.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
HLAVA I.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Účel zákona.
Československá plavba námořní slouží především plánovanému rozvoji československého hospodářství a zvyšování životní úrovně obyvatelstva; stát proto řídí a upravuje námořní plavbu v souladu se zásadami lidově demokratického zřízení a v souhlasu s mezinárodními úmluvami a zvyklostmi.
§ 2.
Státní dozor.
Ministerstvu dopravy přísluší dozor nad tím, aby námořní plavba pod československou vlajkou byla provozována v souladu s ustanoveními tohoto zákona a předpisy podle něho vydanými. Za tím účelem může vydávat příkazy a zákazy, jakož i činit jiná vhodná opatření.
§ 3.
Podnikání v oboru námořní plavby.
Provozovat námořní plavbu pro obecné dopravní potřeby mohou jen podniky, které jsou k tomu zmocněny zvláštními předpisy, nebo podniky, jež k tomuto účelu zřídí ministr dopravy v dohodě s ministrem zahraničního obchodu vyhláškou v Úředním listě. Přitom rozhodne o jejich formě, vymezí jejich rozsah a určí způsob jejich činnosti.
§ 4.
Provozovatel lodi.
Provozovatelem lodi je ten, kdo provozuje plavbu lodi svým jménem bez ohledu na to, zda je vlastníkem lodi či zda ji provozuje na základě smlouvy s vlastníkem nebo na jiném právním podkladě.
§ 5.
Rozsah působnosti zákona.
(1) Ustanovení tohoto zákona platí pro lodi plující pod československou vlajkou.
(2) Není-li jinak ujednáno, použije se na smlouvy o námořní přepravě předpisů, které budou vydány podle tohoto zákona, jestliže alespoň jedna strana je československým občanem nebo československou právnickou osobou.
(3) Ve sporech o rozdělení odměny za poskytnutí pomoci mezi provozovatelem lodi a její posádku, jakož i mezi členy posádky, platí předpisy státu, pod jehož vlajkou plula loď, která poskytla pomoc.
HLAVA II.
Námořní loď.
Oddíl 1.
Právo plout pod československou vlajkou.
§ 6.
Československé lodi námořní.
(1) Československé lodi námořní jsou lodi, jimiž bylo uděleno právo plout pod československou vlajkou a jež jsou zapsány do československého námořního rejstříku, po případě lodi, pro něž byl vydán prozatímní průvodní list (§ 8).
(2) Právo plout pod československou vlajkou může být uděleno jen lodím, jejichž vlastníkem nebo provozovatelem je:
a) československý stát,
b) československá právnická osoba,
c) československý občan.
§ 7.
Lodní certifikát.
Právo plout pod československou vlajkou uděluje ministerstvo dopravy pro každou loď zvláštním povolením (lodní certifikát).
§ 8.
Prozatímní průvodní list.
(1) Dokud nebyl vydán lodní certifikát a dokud loď nebyla zapsána do československého námořního rejstříku, smí plout pod československou vlajkou, jen byl-li jí vydán prozatímní průvodní list.
(2) Prozatímní průvodní list může být vydán v naléhavých případech, jestliže jsou splněny předpoklady § 6 odst. 2. Vydává jej československý zastupitelský úřad.
(3) Prozatímní průvodní list platí nejdéle po dobu jednoho roku.
§ 9.
Zánik a odnětí práva plout pod československou vlajkou.
(1) Právo plout pod československou vlajkou zaniká, nejsou-li již splněny