dnes je 21.7.2024

Input:

61/1953 Sb., Vládní nařízení o občanských průkazech, platné do 28.2.1958

č. 61/1953 Zb.
[zrušené č. 75/1957 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. června 1953
o občanských průkazech.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Povinnost mít občanský průkaz.
Občané Československé republiky, kteří mají pobyt na jejím území a dosáhli věku 15 let, jsou povinni mít občanský průkaz; ministr národní bezpečnosti se zmocňuje stanovit výjimky pro určité skupiny osob.
§ 2.
Občanský průkaz.
Občanský průkaz je doklad, kterým občan prokazuje na území Československé republiky svou totožnost, československé státní občanství a jiné právní skutečnosti zapsané v občanském průkazu.
§ 3.
Doba platnosti.
(1) Občanské průkazy se vydávají na základě stanovených dokladů zásadně s platností na dobu 5 let.
(2) Občanům, kteří nemohou předložit všechny stanovené doklady, vydá se dočasný občanský průkaz s kratší dobou platnosti.
(3) Občanům starším 55 let se mohou vydávat občanské průkazy bez omezení doby platnosti.
§ 4.
Zápisy do občanského průkazu.
(1) Místní národní výbory zapisují do občanského průkazu:
a) přihlášku občana k trvalému nebo přechodnému pobytu a odhlášku z trvalého pobytu v obcích, kde jsou místní národní výbory ohlašovacími orgány;
b) údaje o uzavření manželství, rozvodu, ovdovění, narození a úmrtí dítěte, pokud tyto skutečnosti nastaly po vydání občanského průkazu.
(2) Vedení podniků, úřadů a orgánů státní správy, institucí a organizací zapisují do občanského průkazu údaje o zaměstnání.
(3) Okresní oddělení veřejné bezpečnosti zapisují do občanského průkazu:
a) přihlášku občana k trvalému nebo přechodnému pobytu a odhlášku z trvalého pobytu v obcích, kde jsou k tomu určena podle zvláštních předpisů;
b) údaje o skutečnostech uvedených v odstavci 1 písm. b), pokud tyto skutečnosti nastaly před vydáním občanského průkazu, a jiné údaje, které stanoví ministr národní bezpečnosti.
§ 5.
Průkazní moc.
(1) Zápisy v občanském průkazu nahrazují osvědčení o státním občanství, rodný (křestní) list, přihlášku k trvalému nebo přechodnému pobytu, odhlášku z trvalého pobytu, oddací list, jakož i rodný list manžela a dětí mladších 15 let.
(2) Zápisy podle § 4 odst. 2 jsou průkazem o zaměstnání občana.
(3) Zápisy v dočasném občanském průkazu nahrazují doklady v něm uvedené.
§ 6.
Povinnosti občana.
Občan, který má občanský průkaz, je povinen:
a) neustále nosit občanský průkaz a prokazovat se jím na vyzvání orgánů k tomu zmocněných;
b) chránit občanský průkaz před odcizením, ztrátou, poškozením nebo zničením;
c) dbát, aby zápisy v občanském průkazu odpovídaly skutečnosti;
d) předložit občanský průkaz před uplynutím doby platnosti k prodloužení.
§ 7.
Vydávání občanských průkazů.
Občanské průkazy vydává za náhradu pořizovacích výloh okresní oddělení veřejné bezpečnosti, v jehož obvodě má občan trvalý pobyt.
§ 8.
Prováděcí předpisy.
Ministerstvo národní bezpečnosti vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podrobnější předpisy k provedení tohoto nařízení.
Trestní ustanovení.
§ 9.
(1) Kdo
a) nesplní povinnost