dnes je 21.4.2024

Input:

61/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Indickou republikou o kulturní spolupráci, platné do 28.7.1997

č. 61/1960 Zb.
[zrušené č. 169/1997 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 21. dubna 1960
o dohodě mezi Československou republikou a Indickou republikou o kulturní spolupráci
Dne 7. července 1959 byla v Novém Dillí podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Indickou republikou.
President republiky Dohodu ratifikoval dne 8. února 1960 a ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 10. února 1960.
Podle svého článku VI nabyla Dohoda platnosti dne 10. února 1960.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi Československou republikou a Indickou republikou o kulturní spolupráci
Československá republika
a
Indická republika
vedeny snahou upevnit svazky přátelství mezi národy obou zemí, podporovat kulturní vztahy mezi Československem a Indií a rozvíjet vzájemnou spolupráci na poli vědy, školství a kultury,
rozhodly se uzavřít dohodu o kulturní spolupráci a k tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci:
president Československé republiky
Jeho Excellenci inž. Jiřího Noska, mimořádného a zplnomocněného velvyslance
president Indické republiky
Profesora Humaynun Kabira, ministra vědeckého výzkumu a kulturních záležitostí,

kteří vyměnivše si plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě dohodli se takto:
Článek I
Obě vysoké smluvní strany budou podporovat:
a) vzájemné styky představitelům školství, vědy, kultury a umění obou zemí:
b) přijímání pracovníků vysílaných druhou stranou nebo jiných delegovaných osob doporučených druhou stranou za účelem jejich vzdělávání ve školských, kulturních, vědeckých, technických a průmyslových institucích druhé země;
c) poskytování stipendií studentům, aby mohli pokračovat ve studiu na území druhé strany na poli vědy, průmyslu a techniky a v jiných oborech;
d) spolupráci mezi vědeckými a výzkumnými ústavy a uměleckými a literárními organizacemi;
e) pořádání vědeckých a uměleckých výstav, divadelních a filmových představení, koncertů, rozhlasových a televizních vysílání; k tomu účelu budou v každém takovém případě dohodnuty podrobnosti;
f) vzájemnou výměnu a distribuci knih, časopisů, vědeckých a uměleckých předmětů, filmů apod. druhé strany.
Článek II
Obě vysoké smluvní strany posoudí otázku zřízení kulturních zařízení ve svých zemích podle příslušných právních předpisů.
Článek III
Obě strany budou co nejvíce podporovat styky mezi oběma zeměmi na poli tělesné výchovy a sportu.
Článek IV
Obě strany se vynasnaží usnadnit, aby univerzity a jiné školské orgány vzájemně uznávaly hodnosti, diplomy a vysvědčení jimi vydávané.
Článek V
Za účelem pomoci při plnění této Dohody a při navrhování programů, které mají být přijaty na základě této Dohody, může každá z vysokých smluvních stran v případě potřeby ustavit na svém území Československo - indický poradní výbor. Každý výbor se bude skládat z osob jmenovaných vládou příslušné země a ze zástupce (zástupců) velvyslanectví druhé strany.
Článek VI
Tato Dohoda bude ratifikovaná v době co nejkratší. Tato Dohoda nabude platnosti dnem výměny ratifikačních listin, která se uskuteční v