dnes je 16.4.2024

Input:

61/1967 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1967, upravuje výše státního příspěvku na družstevní výstavbu rozestavěnou k 1.1.1967 a mění některá ustanovení vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, ve znění vyhlášky č. 26/1965 Sb., platné do 15.10.1968

č. 61/1967 Zb.
[zrušené č. 137/1968 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 9. června 1967,
kterou se stanoví výše státního příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1967, upravuje výše státního příspěvku na družstevní výstavbu rozestavěnou k 1. 1. 1967 a mění některá ustanovení vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, ve znění vyhlášky č. 26/1965 Sb.
Ministerstvo financí v dohodě se Státní plánovací komisí, Státní komisí pro techniku, Státní bankou československou, Ústřední radou družstva ostatními zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 88 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a § 1 odst. 1 vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků:
ČÁST I
Státní příspěvek na družstevní bytovou výstavbu
§ 1
Národní výbory poskytují stavebním bytovým družstvům na výstavbu družstevních bytových domů zahajovanou v roce 1967 kromě státního příspěvku podle § 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 3/1965 Sb., kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1965, ještě další příspěvek k cenovému vyrovnání. Tento další příspěvek poskytují ve výši rozdílu rozpočtových nákladů příslušného objektu podle cen platných do 31. prosince 1966 a od 1. ledna 1967.1) Pokud projektová dokumentace pro tuto výstavbu byla pořízena za ceny platné od 1. ledna 1967, zvýší se uvedený další příspěvek ještě o rozdíly vyplývající z úpravy cen projektové dokumentace a ze zrušení slevy z cen této dokumentace k 1. lednu 1967.
§ 2
Jestliže byl před dnem účinnosti této vyhlášky již přiznán státní příspěvek podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 3/1965 Sb. na výstavbu družstevních bytových domů zahájenou v roce 1967, může celkový příspěvek, včetně dalšího příspěvku podle § 1 této vyhlášky, činit nejvýše částku, která by příslušela podle § 1.
§ 3
Na družstevní bytové domy k 1. lednu 1967 rozestavěné poskytují národní výbory další příspěvek v částce odpovídající rozdílu přeceněných2) a původních rozpočtových nákladů, neprostavěných do konce roku 1966.
§ 4
Další příspěvek podle § 1 až 3 se snižuje v těchto případech:
a) Jestliže v družstevním bytovém domě některé byty mají větší užitkovou plochu než 85 m2, sníží se další příspěvek o částku odpovídající poměru mezi součtem užitkových ploch, o které jednotlivé byty přesahují 85 m2 užitkové plochy, a celkovou užitkovou plochou všech bytů v příslušném domě.
b) U družstevní bytové výstavby prováděné úplnou svépomocí (§ 8) snižuje se další příspěvek o cenový rozdíl vyplývající z přecenění zásob stavebních materiálů k 31. prosinci 1966.3)
c) Z dalšího příspěvku se vyloučí rozdíl rozpočtových nákladů (popř. nákladů na projektovou