dnes je 17.4.2024

Input:

62/1947 Sb., Vládní nařízení o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945

č. 62/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. března 1947,
o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 146 a § 210, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
§ 1
(1) Oděvní náhrada podle § 12 vládního nařízení ze dne 15. června 1934, č. 133 Sb., o služebním oděvu civilních státních zaměstnanců, za nepřidělené osobní oděvní součástky, na něž měli zaměstnanci uvedení v § 2 zmíněného nařízení nárok v přidělovacím období 1943 až 1945 nebyly vyplaceny do 30. listopadu 1945, poskytnou se ve výši předpokládaných pořizovacích nákladů státu po zvýšení (úpravě) cen koncem roku 1945, ne však více než dvojnásobkem pořizovacího nákladu v příslušném přidělovacím období. Pořizovací náklady státu ve smyslu předchozí věty určí ministr financí k návrhu nejvyššího úřadu cenového v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu, po případě k návrhu pověřence pro výživu a zásobování v dohodě s pověřencem pro finance, a pokud by šlo o oděvní součástky, které se co do druhu a zevní úpravy vyskytují jen v oboru jednoho ministerstva (pověřence), k návrhu tohoto ministerstva (pověřence).
(2) Konal-li zaměstnanec službu, která zakládá nárok na služební oděv, jen část roku (užívacího období), nejméně však nepřetržitě aspoň 6 měsíců, poskytne se náhrada poměrnou částkou. Podmínka nepřetržité služby 6 měsíců neplatí, byl-li zaměstnanec před uplynutím této doby přeložen do výslužby nebo z výkonu činné služby odstraněn pro některý z důvodů uvedených v §§ 1 a 4 dekretu presidenta republiky ze dne 17. srpna 1945, č. 53 Sb., o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům.
(3) Předpokladem pro poskytnutí oděvní náhrady je, že zaměstnanec je státně a národně spolehlivý.
(4) Oděvní náhrada se vyplatí bez průkazu stanoveného v § 12, odst. 1, poslední větě vl. nař. č. 133/1934 Sb.
§ 2
Obdobně lze ve stejné výši poskytnouti oděvní náhradu zaměstnancům, jimž by se byly podle § 4, odst. 3 vl. nař. č. 133/1934 Sb. v letech 1943 až 1945 zapůjčily oděvní součástky jako inventární, kdyby tomu nebyl bránil nedostatek tkanin.
§ 3
Oděvní náhrada se poskytne obdobně podle § 1, po případě může býti poskytnuta obdobně podle § 2 též za nepřidělený služební stejnokroj zaměstnanců československých státních drah podle vládního nařízení ze dne 15. června 1934, č. 134 Sb., o služebním stejnokroji a služebním odznaku zaměstnanců československých státních drah a drah soukromých.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Gottwald v.r.
Dr. Zenkl v.r.
Dr. Šrámek v.r.
Ursíny v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
Masaryk v.r.
arm. gen. Svoboda v.r.
Dr. Ripka v.r.
Nosek v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Dr. Stránský v.r.
Dr. Drtina v.r.
Kopecký v.r.
Laušman v.r.
Ďuriš v.r.
Zmrhal v.r.
Dr.