dnes je 20.7.2024

Input:

62/1950 Sb., Zákon o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami, platné do 31.12.1953

č. 62/1950 Zb.
[zrušené č. 35/1953 Zb.]
ZÁKON
ze dne 17. května 1950
o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Součinnost obyvatelstva.
§ 1.
(1) Účinná ochrana národního hospodářství vyžaduje co nejširší součinnosti obyvatelstva. Proto vedle pohotovosti jednotně organisovaného hasičstva je zásadně každý povinen, aby podle svých sil poskytoval potřebnou osobní a věcnou pomoc při zamezování a zdolávání požárů a jiných živelních pohrom nebo nehod, zejména jsou-li ohroženy lidské zdraví, životy nebo národní majetek.
(2) Co je v tomto zákoně stanoveno o požární ochraně, platí obdobně o ochraně před jinými živelními pohromami nebo před nehodami.
Oddíl II.
Péče o požární ochranu.
§ 2.
Úkoly národních výborů.
(1) O zamezování a zdolávání požárů v obcích pečují místní národní výbory. Zejména se starají o to, aby v obci bylo zřízeno hasičstvo, opatřují a udržují k účelům místní požární ochrany věcné prostředky a konají požární prohlídky.
(2) Místní národní výbory si poskytují při plnění úkolů požární ochrany vzájemnou pomoc.
(3) Okresní a krajské národní výbory pečují ve svém obvodu o požární ochranu, pokud nejde o úkoly, které mohou obstarat podřízené národní výbory svými silami a prostředky.
(4) Národní výbory mohou podle směrnic ministerstva vnitra povolat k povinné součinnosti v oboru požární ochrany také právnické osoby nebo jiné soubory osob, vyvíjející v jejich obvodu svou činnost, po případě přenést na ně některé ze svých úkolů k ochraně před požáry.
§ 3.
Opatření v oboru požární ochrany.
(1) Ministerstvo vnitra a národní výbory mohou činit k účelům požární ochrany v mezích platných předpisů opatření nutná v zájmu celku, a to jak v jednotlivých případech, tak i všeobecně vydáním obecných právních předpisů. Národní výbory mohou vydávat takové obecné právní předpisy pro své obvody po předchozím schválení nadřízeným orgánem. V případech mimořádných a neodkladných stačí schválení dodatečné, které se považuje za udělené, nerozhodne-li nadřízený orgán do 30 dnů ode dne, kdy k němu došla žádost o schválení.
(2) Okresní národní výbory mohou činit ve svém obvodu opatření též v oboru místní požární ochrany, příslušející místním národním výborům, jde-li o opatření vztahující se na obvody dvou nebo více místních národních výborů, nebo nečiní-li místní národní výbor sám včas nutné opatření. Jde-li o území přesahující obvod okresního národního výboru, je povolán učinit opatření nadřízený krajský národní výbor.
§ 4.
Ústřední dohled a řízení.
(1) Požární ochrana spadá do oboru působnosti ministerstva vnitra, jemuž přísluší též nejvyšší dohled a řízení.
(2) Pokud se opatření v oboru požární ochrany týkají podniků nebo jiných zařízení spadajících do působnosti jiných ústředních úřadů, postupuje ministerstvo vnitra v dohodě s nimi a příslušné národní výbory postupují podle směrnic vydaných ministerstvem vnitra v dohodě s těmito úřady.
Oddíl III.
Hasičstvo.
§ 5.
Úkoly.
(1) Výkonným orgánem národního výboru při provádění požární ochrany je hasičstvo. Hasičstvo je zásadně dobrovolné nebo z