dnes je 22.6.2024

Input:

62/1951 Sb., Vládní nařízení o závazcích váznoucích na některém znárodněném majetku, ve znění účinném k 1.7.1950

č. 62/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. července 1951
o závazcích váznoucích na některém znárodněném majetku.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
97/1952 Sb.
(k 1.7.1950)
doplňuje
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 odst. 3 dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících (vyhláška č. 107/1950 Sb.), podle § 5 odst. 3 dekretu prezidenta republiky č. 101/1945 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících (vyhláška č. 109/1950 Sb.) a podle § 5 odst. 6 zákona č. 121/1948 Sb., o znárodnění ve stavebnictví, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících (vyhláška č. 59/1951 Sb.):
§ 1.
(1) Toto nařízení se vztahuje na závazky vyplývající z práv váznoucích na majetku, který byl spolu s podnikem proto znárodněn, že sloužil nebo byl určen jeho provozu, ačkoliv patřil někomu jinému než vlastníku podniku.
(2) Závazky podle odstavce 1 se rozumějí zástavní práva, věcná břemena a jiné závady, váznoucí na znárodněném majetku v den znárodnění.
§ 2.
Národní podnik, do něhož se začleňuje majetek podle § 1 odst. 1, vstupuje dnem jeho převzetí do závazků, které vyplývají z práv na něm váznoucích, s výjimkou závazků,
a) podle nichž má majetek nebo jeho část přejít na třetí osobu,
b) které vyplývají z práva předkupního,
c) které vyplývají z práva zástavního váznoucího na majetku, který je určen k tomu, aby ho podnik trvale užíval,
d) které vyplývají z práv, jejichž výkonem by byl ohrožen provoz nebo plnění plánovaných úkolů národního podniku,
e) které vyplývají z práv zajištěných pro bývalého vlastníka znárodněného podniku nebo pro společníka společnosti jakéhokoliv druhu, která byla vlastníkem znárodněného podniku anebo pro osoby jim blízké,
f) které vyplývají z právních úkonů učiněných v úmyslu poškodit nebo ztížit znárodnění nebo zavléci majetkové hodnoty v době předcházející znárodnění, pro niž přiměřeně platí předpisy o odporovatelných jednáních vlastníka znárodněného podniku.
(2) Ustanovení odstavce 1 písm. c) se nevztahuje na případy, ve kterých vláda povolí výjimku na návrh věcně příslušného ministra učiněný v dohodě s ministrem financí.
(3) O tom, zda jde o závazky podle odstavce 1 písm d), rozhodne k návrhu národního podniku jeho nadřízený orgán.
§ 3.
Národní podnik vstupuje do závazků podle tohoto nařízení v rozsahu omezeném hodnotou majetku do něho začleněného, na němž váznou práva závazkům odpovídající; hodnotou majetku se rozumí obecná cena majetku ke dni znárodnění. Je-li závazek zároveň zajištěn na jiném majetku, vstupuje národní podnik jen do části závazku určené poměrem hodnot majetku začleněného a ostatního. Je-li začleněný majetek předlužen závazky vyplývajícími z práv na něm váznoucích, do nichž podnik podle tohoto nařízení vstupuje, platí přiměřeně ustanovení § 5a dekretů č. 100/1945 Sb. a č. 101/1945 Sb. a § 6 zákona č. 121/1948 Sb. ve znění předpisů je měnících a doplňujících.
§ 4.
Příslušný ministr v dohodě s ministrem financí upraví směrnicemi vymáhání toho, co národní podnik již plnil ze závazku, do kterého podle tohoto nařízení