dnes je 21.7.2024

Input:

62/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád, platné do 31.3.1955

č. 62/1953 Zb.
[zrušené č. 37/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. června 1953,
kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 24 odst. 1 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
Čl. I.
Vládní nařízení č. 2/1952 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád, se mění a doplňuje takto:
1. Nadpis § 2 a odstavec 1 téhož paragrafu zní:
„Povinnost železnice a přepravců plnit plánovanou přepravu.
(1) Základní povinností železnice je splnit státní plán přepravy zboží a cestujících. Železnice a přepravci jsou povinni organisovat plánovanou přepravu, a to s nejmenším nákladem věcných provozních prostředků a bez poškození zásilek.“
2. § 11 zní:
„Přepravní plánování.
(1) Železnice přijímá zásilky k přepravě podle plánu. Za tím účelem se sestavují roční, čtvrtletní a měsíční plány přepravy.
(2) Roční plány přepravy a čtvrtletní plány přepravy v rozvržení na kalendářní měsíční období sestavuje pro celou železniční síť ministerstvo železnic na podkladě návrhů ústředních úřadů podle směrnic státního úřadu plánovacího a schvaluje je vláda.
(3) Při ministerstvu železnic a při správách drah jsou zřízeny jako poradní orgány ve věcech železniční přepravy stálé poradní sbory. Poradní sbor při ministerstvu železnic se skládá ze zástupců ústředních úřadů, poradní sbory při správách drah ze zástupců krajských národních výborů a zástupců hospodářských organisací; podrobnosti upraví statuty těchto poradních sborů, které vydá ministerstvo železnic.
(4) Čtvrtletní a měsíční plány přepravy se sestavují pro dvě kategorie zboží podle podskupin uvedených v seznamu zboží pro plánované přepravy. Do první kategorie se zařadí zboží, jehož přepravu je povinna železnice zajistit přednostně a v plném rozsahu. Seznam schvaluje státní úřad plánovací.
(5) Čtvrtletní a měsíční plány přepravy obsahují množství přeprav vyjádřená počtem vozů a množstvím tun pro každou podskupinu zboží. Tarif může stanovit u určitých druhů zboží, že se množství přeprav vyjadřuje pouze počtem vozů.
(6) Potřeba vozů přepravců (soukromých vozů označených značkou P nebo S) se do plánu přepravy nezahrnuje, pokud tarif nestanoví výjimky. Pronajímat vozy přepravcům z vozového parku určeného pro plnění plánovaných přeprav není dovoleno.
(7) Návrhy čtvrtletních a měsíčních plánů přepravy musí být učiněny písemně. Podrobnosti stanoví tarif.
(8) Železnice je oprávněna z předložených návrhů plánů přepravy vyloučit přepravy, které způsobují nehospodárné použití provozních prostředků železnice (křižující se zásilky zboží téhož druhu a jakosti, přepravy na zbytečně dlouhé vzdálenosti a na příliš krátké vzdálenosti). Za nehospodárnou přepravu lze také považovat přepravu po železnici na vzdálenost, která je nepoměrně delší než přepravní vzdálenost po silnici. Vyloučení přeprav z návrhu plánu projedná, nebude-li dosaženo dohody u správ drah, ministerstvo železnic se zúčastněnými ústředními úřady.
(9) Kusové zásilky přijímá železnice k přepravě v mezích zvláštních denních norem stanovených správou dráhy podle plánu přepravy zásilek druhé kategorie po ohlášení podeje (§ 17 odst. 5).