dnes je 25.2.2024

Input:

62/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby

č. 62/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti
ze dne 31. března 1964,
kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstvo spravedlnosti stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 39 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby (dále jen „zákon“) a podle § 195 trestního zákona č. 140/1961 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ŠLECHTĚNÍ ROSTLIN, POVOLOVÁNÍ ODRŮD, VÝROBA OSIVA, SADBY A ŠKOLAŘSKÝCH VÝPĚSTKŮ A JEJICH UZNÁVÁNÍ
Oddíl I
Šlechtění rostlin, povolování odrůd a jejich rajonizace
(k § 4 a 5 zákona)
§ 1
Šlechtění rostlin
(1) Šlechtěním rostlin jsou pověřeny šlechtitelské a semenářské podniky. Podle potřeby pověří ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství („dále jen ministerstvo“) další organizace (např. výzkumné ústavy).
(2) Pověřené organizace provádějí šlechtění rostlin podle plánu schváleného ministerstvem. Návrh plánu sestavuje a předkládá ke schválení Sdružení šlechtitelských a semenářských podniků.
Zkoušení, povolování odrůd, soustavné zkoušení a udržovací šlechtění povolovaných odrůd
§ 2
(1) Všechny odrůdy, hybridy a jejich komponenty (dále jen „odrůdy“) musí před povolením projít předepsanými odrůdovými zkouškami. Žádosti o přijetí odrůdy ke zkouškám a o její povolení podávají pověřené organizace (§ 1 odst. 1) u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „kontrolní ústav“) na tiskopisech, které u něho obdrží. Odrůda, o jejíž přijetí ke zkouškám a povolení požádá jiný šlechtitel než pověřená organizace, může být přijata ke zkouškám, vyžaduje-li to zájem národního hospodářství, jen za podmínky, že šlechtitel se zaváže po jejím povolení bezplatně odevzdat šlechtitelskou dokumentaci Sdružení šlechtitelských a semenářských podniků a dodat všechen vyšlechtěný materiál za platné ceny šlechtitelskému a semenářskému podniku určenému Sdružení těchto podniků.
(2) O přijetí přihlášených nových odrůd do odrůdových zkoušek rozhoduje ministerstvo.
(3) Kontrolní ústav může navrhnout ministerstvu zařadit do odrůdových zkoušek i vhodnou odrůdu, kterou šlechtitel nepřihlásil; o jejím zařízení do zkoušek rozhodne ministerstvo. Šlechtitel takové odrůdy má stejná práva a povinnosti jako přihlašovatel odrůdy.
§ 3
(1) Odrůdovými zkouškami se zjišťují pěstitelské hodnoty odrůdy, dále její samostatnost a šlechtitelská vyrovnanost. Zkoušky provádí kontrolní ústav ve svých odrůdových zkušebnách ve spolupráci s výzkumnými ústavy a za pomoci podniků zpracovatelského průmyslu, zdravotnických a jiných zařízení a podniků, v jejichž zájmu jsou odrůdy šlechtěny a povolovány.
(2) Odrůdové zkoušky u jednotlivých rostlin se provádějí zpravidla v průběhu 3 let, u dvou a víceletých rostlin 4 až 5 let, u ovoce, dřevin a jiných vytrvalých rostlin zpravidla 3 let plné užitkovosti. Ministerstvo může dobu provádění odrůdových zkoušek prodloužit nebo zkrátit, popřípadě odrůdu z odrůdových zkoušek