dnes je 3.12.2023

Input:

62/1968 Sb., Vyhláška ministerstev národní obrany, vnitra a zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád)

č. 62/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstev národní obrany, vnitra a zdravotnictví
ze dne 20. dubna 1968
o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád)
Ministerstva národní obrany, vnitra a zdravotnictví stanoví v dohodě s ministerstvem financí podle § 9 a 31 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách a § 80 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:
Oddíl I
Poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách
§ 1
(1) Ambulantní a ústavní péče v rozsahu a za podmínek stanovených touto vyhláškou se poskytuje ve zdravotnických zařízeních ozbrojených sil vojákům a žákům vojenských škol (§ 2 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 32/1957 Sb.). Pokud se dále mluví o vojácích, rozumějí se tím též žáci vojenských škol.
(2) Příslušníkům Sboru národní bezpečnosti (dále jen „příslušníci SNB“) je ambulantní a ústavní péče poskytování ve zdravotnických zařízeních ozbrojených sil v rozsahu uvedeném v ustanoveních § 27 a 28. Ostatním účastníkům nemocenské péče v ozbrojených silách a rodinným příslušníkům všech účastníků se poskytuje léčebně preventivní péče především ve zdravotnických zařízeních státní zdravotní správy podle předpisů ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče.1)
(3) Pokud to dovolí plnění povinností podle odstavce 1, mohou zdravotnická zařízení ozbrojených sil se souhlasem nadřízených orgánů zdravotnické služby poskytovat ambulantní a ústavní péči také
a) vojenským důchodcům,
b) rodinným příslušníkům účastníků nemocenské péče v ozbrojených silách,
c) občanským pracovníkům vojenské správy a ministerstva vnitra,
d) účastníkům národního boje za osvobození a jejich rodinným příslušníkům,
e) osobám, jimž byla způsobena újma na zdraví v souvislosti s činností ozbrojených sil nebo Sboru národní bezpečnosti, popřípadě při činnosti ve prospěch těchto sborů,
f) příslušníkům ozbrojených sil cizích států přiděleným služebně na území Československé socialistické republiky a jejich rodinným příslušníkům, je-li obdobná péče poskytována československým občanům v příslušném státě nebo byl-li převzat závazek poskytovat nemocenskou péči těmto osobám,
g) dalším osobám na základě dohody s ministerstvem zdravotnictví o výběrovém příjmu osob nepodléhajících nemocenské péči v ozbrojených silách.
(4) V ostatních případech lze poskytnout ambulantní a ústavní péči ve zdravotnických zařízeních ozbrojených sil jen výjimečně.
(5) Ministerstvo národní obrany a ministerstvo vnitra stanoví v rámci své působnosti, které orgány a zařízení zdravotnické služby ozbrojených sil jsou příslušné podle ustanovení tohoto léčebného řádu.
Léčebně preventivní péče v útvarech ozbrojených sil
§ 2
(1) Základní léčebně preventivní péči poskytuje příslušníkům útvaru ozbrojených sil lékař ustanovený do funkce lékaře útvaru nebo pověřený touto péčí příslušným orgánem zdravotnické služby. Tento