dnes je 22.6.2024

Input:

63/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o Hospodářské radě

č. 63/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 25. srpna 1945
o Hospodářské radě.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1) Pro přípravu a koordinaci opatření a rozhodnutí vlády v hospodářských věcech se zřizuje Hospodářská rada.
(2) Hospodářskými věcmi se rozumějí věci výroby, distribuce a spotřeby, a to nejen hmotných statků, ale i služeb (úkonů), včetně věcí dopravy a věcí finančních.
(3) Hospodářská rada jest pomocným orgánem vlády. Všechna její usnesení a opatření podléhají schválení vlády.
§ 2.
Hospodářská rada má zejména:
a) zjednávati a udržovati přehled o celkovém hospodářském stavu ve státě,
b) vypracovávati hospodářský plán ve všech oborech hospodářského života a běžně jej doplňovati,
c) navrhovati konkrétní opatření a konkrétní úkoly za účelem provedení hospodářského plánu.
§ 3.
(1) Hospodářské radě předsedá předseda vlády nebo jeden z jeho náměstků podle pořadí, určeného předsednictvem vlády. Dalšími členy jsou:
ministr financí,
ministr průmyslů,
ministr vnitřního obchodu,
ministr zahraničního obchodu nebo státní tajemník v ministerstvu zahraničního obchodu,
ministr zemědělství,
ministr výživy,
ministr dopravy,
ministr pošt,
ministr ochrany práce a sociální péče,
guvernér Národní banky,
zástupce Slovenské národní rady,
zástupce Ústřední rady odborů,
zástupce Ústřední rady družstev,
zástupce Jednotného svazu zemědělců.
Čtyři posléze uvedené členy jmenuje vláda na návrh, který jí pro jmenování svého zástupce učiní Slovenská národní rada, Ústřední rada odborů, Ústřední rada družstev a Jednotný svaz zemědělců.
(2) Členství v Hospodářské radě jest čestné.
(3) K jednání o věcech státního hospodářství, jmění nebo dluhu budiž přizván s poradním hlasem též předseda Nejvyššího účetního kontrolního úřadu. Předseda Hospodářské rady může, buď z vlastního popudu nebo na návrh některého jejího člena, přizvati s poradním hlasem do schůze Hospodářské rady odborníky a znalce hospodářského a sociálního života.
(4) Členové Hospodářské rady i přizvané osoby jsou povinni zachovávati úplnou mlčenlivost o jednáních Hospodářské rady, pokud nebyli předsedou této povinnosti zproštěni.
§ 4.
Podrobnosti o svolání , jednání a usnášení se Hospodářské rady stanoví její jednací řád, schválený vládou.
§ 5.
(1) Hospodářská rada vykonává svoji působnost skrze generální sekretariát Hospodářské rady (dále jen generální sekretariát). Generální sekretariát činí opatření, potřebná pro plnění a zabezpečení úkolů Hospodářské rady (§§ 1 a 2). Tím se rozumí zejména, že pečuje o přípravu jejích jednání a jednání komise odborníků (§ 7), o součinnost úřadů a hospodářských organisací, že se přesvědčuje o postupu prací technických orgánů Hospodářské rady, že vede v evidenci provádění usnesení Hospodářské rady, vládou schválených, a plní všechny úkoly, které mu přikáže vláda, předsednictvo vlády nebo Hospodářská rada.
(2) Generální sekretariát koná šetření , souvisící s přípravou hospodářského plánu, a reviduje jeho provádění (revisní činnost); uplatňuje také racionální zásady v hospodářství (organisační činnost).
§ 6.
(1) Generální sekretariát je podřízen přímo předsedovi vlády. V jeho čele je generální