dnes je 21.7.2024

Input:

63/1950 Sb., Zákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů, platné do 29.2.2000

č. 63/1950 Zb.
ZÁKON
ze dne 17. května 1950
o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Hospodaření s tabákem.
§ 1
(1) Ministr výživy zřídí v dohodě s ministrem financí národní podnik z majetkových podstat státního podniku československý tabákový monopol s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odstavci 2.
(2) Ministr výživy vyjme v dohodě s ministrem financí z majetkových podstat státního podniku československý tabákový monopol na návrh ministra vnitřního obchodu části, které slouží k provozování obchodní činnosti. Ministr vnitřního obchodu začlení tyto části do některého podniku, na nějž se vztahuje jeho působnost.
(3) Ministr financí určí v dohodě s ministry výživy a vnitřního obchodu, které se závazků vzniklých z dosavadní činnosti československého tabákového monopolu převezme národní podnik a které podnik, do něhož byly začleněny části majetkových podstat podle odstavce 2.
§ 2.
(1) Národnímu podniku, zřízenému podle § 1 odst. 1, přísluší výhradní oprávnění:
a) k pěstování tabáku a tabákového semene a
b) k zpracování tabáku, jeho náhražek a k výrobě tabákového zboží.
(2) Národní podnik, zřízený podle § 1 odst. 1, může pověřit pěstováním tabáku a tabákového semene jiné osoby podle pěstitelského řádu, který vydá.
Oddíl II.
Hospodaření se solí.
§ 3.
Ministra výživy zřídí v dohodě s ministrem financí ze státního majetku spravovaného státními solivary v Prešově, z majetkové podstaty Solných mlýnů, společnosti s ručením obmezeným v Olomouci, a ze státního majetku spravovaného dosavadními obchodními správami solného monopolu v Praze a v Bratislavě národní podnik pro hospodaření se solí.
§ 4.
(1) Dnem zrušení předpisů o solném monopolu (§ 11) zanikají bez likvidace Solné mlýny, společnost s ručením obmezeným v Olomouci, a veškerá její práva a závazky přecházejí na stát. Soudy a orgány veřejné správy provedou na návrh ministerstva výživy potřebné zápisy ve veřejných knihách s odvoláním na tento zákon.
(2) Za převzatý majetek Solných mlýnů přísluší společníkům náhrada nejvýše do jmenovité hodnoty jejich kmenových vkladů. O náhradě, způsobu placení a o době splatnosti rozhodne ministerstvo výživy v dohodě s ministerstvem financí.
§ 5.
(1) Národnímu podniku pro hospodaření se solí přísluší výhradní oprávnění:
a) k získávání solanky,
b) k výrobě, zpracování, úpravě, zušlechťování a balení soli ve výrobě.
(2) Ministr výživy může udělit oprávnění k výrobě, úpravě a zušlechťování soli jiným národním podnikům.
Oddíl III.
Hospodaření s lihem.
§ 6.
(1) Ministr výživy upraví hospodaření s lihem, zejména přejímání a odbavování lihu a soustředění v oborů plánování výroby a odbytu lihu. Opatření všeobecné povahy vyhlásí ministerstvo výživy v příslušném úředním listě.
(2) Majetku spravovaného dosud československým monopolem lihovým se použije způsobem, který stanoví ministr financí v dohodě s ministrem výživy.
§ 7.
Ministerstvo financí vydá k zajištění všeobecné daně z lihu a výrobků z lihu vyhláškou v příslušném úředním listě