dnes je 21.7.2024

Input:

63/1953 Sb., Nařízení, kterým se stanoví arbitrážní poplatky, platné do 31.12.1958

č. 63/1953 Zb.
[zrušené č. 78/1958 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 17. července 1953,
kterým se stanoví arbitrážní poplatky.
Ministr financí nařizuje podle § 24 vládního nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži (dále jen „vládní nařízení“):
§ 1.
Sazba poplatku.
(1) Za řízení před orgány státní a resortní arbitráže se platí tyto arbitrážní poplatky (dále jen „poplatky“):
1. V předsmluvních sporech a v majetkových sporech, jejichž předmět nelze ocenit,
 
a)
u státní arbitráže při krajském národním výboru
300 Kčs
b)
u státní arbitráže při sboru pověřenců
600 Kčs
c)
u státní arbitráže při vládě
800 Kčs
d)
u resortní arbitráže
500 Kčs
2. Ve sporech ze smluv a v ostatních majetkových sporech z hodnoty předmětu sporu do 10 000 Kčs ...... 200 Kčs z hodnoty předmětu sporu přes 10 000 Kčs ..... 2 % nejvýše však 100 000 Kčs.
3. Ve sporech o základních podmínkách dodávky (§ 10 odst. 2 vládního nařízení) .... 1 200 Kčs.
4. Za přezkoumání rozhodnutí hlavním arbitrem na žádost strany polovina poplatku pod č. 1 až 3.
(2) Ve sporech, jejichž rozhodováním pověřila státní arbitráž zřízená při vyšším orgánu státní arbitráž při orgánu nižším, platí se poplatky jako u státní arbitráže, která udělila pověření.
§ 2.
Z čeho se platí poplatek.
Poplatky se platí, nejen když strana uplatní požadavek samostatnou žádostí,m nýbrž i když jej uplatní ve vyjádření k žádosti podané proti ní. Poplatky se platí také za řízení, které státní arbitráž zahájila z vlastního podnětu nebo z příkazu orgánu, při němž je zřízena, anebo z příkazu státní arbitráže zřízené při vyšším orgánu.
§ 3.
Kdo poplatek platí.
(1) Poplatek platí strana, na jejíž žádost zahajuje státní nebo resortní arbitráž řízení, i strana, která uplatnila požadavek ve vyjádření k žádosti podané proti ní.
(2) Nezahajuje-li státní nebo resortní arbitráž řízení na žádost (§ 2 věta druhá), určí státní nebo resortní arbitráž stranu, která je povinna poplatek zaplatit.
(3) V rozhodnutí určí státní nebo resortní arbitráž, zda celý poplatek nebo jakou jeho část nahradí odpůrce navrhovateli.
§ 4.
Hodnota předmětu sporu.
(1) Hodnotu předmětu sporu, z níž se poplatek vypočítává, je strana povinna uvést v žádosti, po případě ve vyjádření, v němž uplatnila požadavek (§ 2 věta prvá). Zjistí-li státní nebo resortní arbitráž, že strana uvedla nižší než skutečnou hodnotu předmětu sporu, určí ji v rozhodnutí.
(2) Nezahajuje-li se řízení na žádost, určí hodnotu předmětu sporu státní nebo resortní arbitráž v rozhodnutí.
(3) Zvýší-li se hodnota předmětu sporu během řízení, zvýší se i poplatek; při snížení hodnoty předmětu sporu se zaplacený poplatek nevrací.
(4) Základ poplatku se zaokrouhluje nahoru na částku dělitelnou stem.
§ 5.
Splatnost poplatku.
(1) Poplatek je splatný před podáním žádosti nebo vyjádření k žádosti, v němž se uplatňuje nárok. Státní nebo resortní arbitráž je povinna zjišťovat, byl-li poplatek správně zaplacen. Nezaplatil-li žadatel poplatek vůbec nebo zaplatil-li jej menší částkou, vyzve ho státní nebo resortní arbitráž, aby poplatek ve stanovené lhůtě doplatil. Neučiní-li tak žadatel, vrátí mu státní nebo resortní arbitráž žádost bez