dnes je 21.4.2024

Input:

64/1962 Sb., Zákon, kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce, platné do 31.12.1987

č. 64/1962 Zb.
[zrušené č. 88/1987 Zb.]
ZÁKON
ze dne 5. července 1962,
kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
§ 1
Poslání Státní energetické inspekce
Rychlý rozvoj socialistického národního hospodářství a vytvoření hmotných podmínek pro přechod ke komunistické společnosti vyžadují, aby se stále účinněji využívalo prvotních zdrojů energie v našem státě a aby se soustavně zvyšovala úroveň hospodaření všemi druhy paliv a energie. K uskutečňování těchto zásad napomáhá Státní energetická inspekce kontrolou hospodárného využívání všech druhů paliv a energie a poskytováním odborných rad.
§ 2
Orgány Státní energetické inspekce
(1) Státní energetická inspekce je zřízena při ministerstvu paliv a energetiky; v jejím čele je hlavní inspektor, kterého jmenuje a odvolává ministr paliv a energetiky.
(2) Hlavnímu inspektorovi jsou podřízeni krajští inspektoři; jmenuje a odvolává je hlavní inspektor.
(3) Pro výkon své činnosti mají hlavní inspektor a krajští inspektoři potřebný počet inspektorů, které jmenuje a odvolává hlavní inspektor.
§ 3
Úkoly Státní energetické inspekce
(1) Orgány Státní energetické inspekce prověřují u spotřebitelů tuhých a tekutých paliv, tepla, plynu a elektřiny (dále jen „všechny druhy paliv a energie“), s výjimkou domácností, jak se zavádějí a dodržují opatření k hospodárnému využívání všech druhů paliv a energie; zejména prověřují
a) stav a provoz výrobních, rozvodných a spotřebních zařízení z hlediska hospodárného využití všech druhů paliv a energie;
b) tvorbu, dodržování a zpevňování norem spotřeby všech druhů paliv a energie;
c) dodržování plánu spotřeby všech druhů paliv a energie a dodržování předpisů a opatření týkajících se zásobování všemi druhy paliv a energie, zejména dodržování přídělu tekutých paliv a elektřiny, odběrových diagramů elektřiny a plynu a jiných regulačních opatření na úseku energetického hospodářství;
d) využití reserv ve spotřebě paliv a energie, zejména možnosti snížit energetické ztráty, vhodnost používaných druhů energie pro výrobní nebo spotřební zařízení nebo pro technologické postupy a možnosti účinně je zaměňovat;
e) dodržování opatření ke zlepšení účiníku v elektrických sítích;
f) využití odpadního tepla;
g) využití pokrokových metod ve spalování tuhých paliv a možnosti hospodárně zaměňovat hodnotná paliva za paliva méněhodnotná;
h) stav uložení pevného paliva a jeho skládky z hlediska ochrany před znehodnocením, popřípadě před samovznícením.
(2) Orgány Státní energetické inspekce dále prověřují hospodárnost výroby energie ve výrobnách elektřiny, tepla a plynu a dodávku energie z těchto výroben do zařízení pro veřejný rozvod energie, popřípadě u závodních výroben také pro účelovou výrobu, a to podle hospodářského plánu a dodávkových diagramů.
§ 4
Metody práce
(1) Základní metodou práce Státní energetické inspekce je organizátorsko-výchovná činnost. Orgány Státní energetické inspekce při výkonu své kontrolní činnosti především pomáhají odbornou radou vedení kontrolovaných organizací a jejich