dnes je 8.12.2023

Input:

64/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)

č. 64/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 6. června 1967
o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)
Dne 29. listopadu 1966 byla v Brazzaville podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville).
Podle svého článku 9 vstoupila Dohoda v platnost dnem 29. listopadu 1966.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Kongo (Brazzaville)
vedeny snahou posilovat rozvíjení mírové spolupráce a
přejíce si rozšiřovat vzájemné styky v oblasti kultury, školství, vědy a umění a upevňovat tak přátelské vztahy mezi národy obou zemí,
rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem se rozhodly takto:
Článek 1
Smluvní strany budou na základě vzájemného přátelství a porozumění a dodržujíce zásady svrchovanosti, nevměšování a rovnosti podporovat kulturní styky mezi oběma státy a přispívat k vzájemnému poznávání kulturních hodnot národů obou států a pokroku dosaženého na poli kultury, školství, vědy a umění.
Článek 2
Smluvní strany budou podporovat uvádění hudebních a filmových děl, pořádání přednášek, uměleckých, kulturních a vědeckých výstav a vydávání překladů významných děl vědecké a umělecké literatury druhé země.
Článek 3
Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce a výměnu zkušeností mezi vědeckými, kulturními, školskými a zdravotnickými, jakož i společenskými a družstevními organizacemi a institucemi obou států. Za tím účelem budou usnadňovat vzájemné vysílání pedagogických pracovníků a jiných odborníků z oblasti školství, kultury a vědy.
Článek 4
Každá ze smluvních stran bude podporovat výuku dějin a zeměpisu druhé země a šíření znalostí o druhé zemi ve svých školách a osvětových zařízeních. Každá ze smluvních stran zajistí, aby učebnice neobsahovaly nesprávné informace o druhé zemi.
Článek 5
Smluvní strany umožní příslušníkům druhého státu studium na vysokých a odborných školách a za tím účelem si budou vzájemně poskytovat stipendia a jiné výhody. Budou vzájemně uznávat diplomy vydávané při ukončení studia na vysokých a středních školách a diplomy, kterými se udělují universitní hodnosti.
Článek 6
Smluvní strany budou podporovat pořádání sportovních soutěží mezi příslušníky svých států a vzájemné vysílání sportovců.
Článek 7
Smluvní strany budou usnadňovat vzájemnou výměnu knih, vědeckých, kulturních a uměleckých děl a publikací, filmů a hudebních záznamů. Rovněž budou podporovat vzájemné zveřejňování článků o kulturním životě druhého státu v tisku.
Článek 8
K provádění Dohody budou smluvní strany sjednávat vždy na určité časové období prováděcí plány kulturní spolupráce, v nichž budou stanoveny zásady a podmínky uskutečňování kulturních akcí.
Článek 9
Tato Dohoda se uzavírá na období 5 let a vstoupí v platnost dnem podpisu.
Platnost Dohody bude mlčky prodlužována vždy o