dnes je 3.12.2023

Input:

64/1968 Sb., Vládní nařízení o dodatkovém odvodu ze stavební činnosti

č. 64/1968 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. června 1968
o dodatkovém odvodu ze stavební činnosti
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky:
§ 1
Dodatkový odvod stavebních podniků podle § 27 odst. 1 písm. g) vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 16/1968 Sb. provádějí stavební podniky v působnosti ministerstev stavebnictví, hornictví, dopravy a národní obrany, podniky výrobní hospodářské jednotky zemědělských staveb v působnosti ministerstva zemědělství a výživy, podniky místního stavebnictví a národní podniky Silnice.
§ 2
Základem pro stanovení dodatkového odvodu je účetně vykázaný čistý zisk
1. po odečtení:
a) odvodů do státního rozpočtu a rozpočtů národních výborů (s výjimkou odvodů ze základních prostředků a odvodů ze zásob),
b) dodatkových odvodů z přerozdělení finančních prostředků mezi výrobními hospodářskými jednotkami a uvnitř výrobních hospodářských jednotek a u podniků řízených národními výbory dodatkových odvodů do rozpočtů národních výborů stanovených dlouhodobě v roce 1967,
c) částky hrubého důchodu použité k vytvoření stanovené minimální výše rezervního fondu podniku1a částky, které podnik váže podle dohody se Státní bankou československou v rezervním fondu, za předpokladu, že tyto částky budou vázány do konce roku 1968.
d) povinného přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb,
e) odvodů do oborového fondu technického rozvoje, fondu škod a náhrad a fondu geologických a průzkumných prací, v odvětví hornictví také odvody do sociálního fondu,
f) podílů na hospodářských výsledcích do výše dohodnutého regulativu na mzdy, pokud podnik byl oprávněn tyto podíly vyplatit, a

2. po připočtení
dotací z přerozdělení finančních prostředků mezi výrobními hospodářskými jednotkami a uvnitř výrobních hospodářských jednotek.
§ 3
Podniky provádějí dodatkový odvod ve výši 65% ze základu podle § 2.
§ 4
Dodatkový odvod provádějí podniky na zvláštní účet státního (ústředního) rozpočtu u Státní banky československé, a to měsíčně ve výši vypočtené podle § 3 od počátku roku do konce předcházejícího měsíce po odečtení odvodů za předchozí měsíce. Jinak platí ustanovení § 29 odst. 2 a 3 vládního nařízení č. 100/1966 Sb.
§ 5
Ministerstvo financí může povolit slevu z dodatkového odvodu.
§ 6
Dodatkový odvod podle tohoto nařízení provádějí podniky pouze za rok 1968.
§ 7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; první odvod provedou podniky za leden až květen 1968.
 
Předseda vlády:
Ing. Černík v. r.