dnes je 16.4.2024

Input:

64/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o pohraniční železniční dopravě

č. 64/1969 Zb.
[zrušené č. 108/1996 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 26. dubna 1969
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o pohraniční železniční dopravě
Dne 17. června 1968 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o pohraniční železniční dopravě.
Podle svého článku 16. odst. 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 3. prosince 1968.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Marko v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o pohraniční železniční dopravě
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik ve snaze napomáhat dalšímu rozvoji pohraniční železniční dopravy mezi oběma státy, na základě platných mezinárodních dohod o přepravě osob a zboží, jejichž účastníky jsou obě smluvní strany, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly své zmocněnce:
vláda Československé socialistické republiky
Dr. Františka Řeháka, ministra dopravy,
vláda Svazu sovětských socialistických republik
Borise Pavloviče Beščeva, ministra železnic,

kteří po výměně svých plných mocí, které byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Smluvní strany budou spolupracovat a navzájem si poskytovat nezbytnou pomoc za účelem podpory a rozvoje pohraniční železniční dopravy mezi oběma státy.
Článek 2
1. Železniční doprava mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik se uskutečňuje přes pohraniční stanice:
ze strany železnic Československé socialistické republiky - Čierna nad Tisou a Maťovce;
ze strany železnic Svazu sovětských socialistických republik - Čop a Užhorod II.
Úkony spojené s odevzdávkou zboží a vozů dopravovaných přes pohraniční stanice Užhorod II - Maťovce, jakož i pohraniční, celní, veterinární a fytokaranténní kontrolu provádí československá strana ve stanici Užhorod II.
2. Příslušné orgány smluvních stran mohou po vzájemné dohodě měnit nebo doplňovat seznam pohraničních stanic otevřených pro pohraniční železniční dopravu a stanovit druh přepravy (osobní a nákladní) přes tyto stanice a rovněž stanoví podmínky činnosti těchto stanic.
Článek 3
1. Technické vybavení pohraničních stanic a traťových úseků mezi nimi musí zajišťovat nerušenou dopravu vlaků železnic jedné smluvní strany do pohraniční stanice, která je na území druhé smluvní strany.
2. Způsob provozu a údržby pohraničních stanic a traťových úseků, které jsou na území každé ze smluvních stran, stanoví ministerstva řídící železniční dopravu, v této Dohodě dále jen „ministerstva“.
3. Při stanovení způsobů provozu pohraničních stanic a traťových úseků mezi nimi ministerstva budou dbát, aby rozsah vzájemných prací byl pokud možno stejný pro každou z pohraničních drah.
Článek 4
1. Příslušné orgány smluvních stran zajišťují telegrafní, telefonní a jiná