dnes je 21.4.2024

Input:

64/1970 Zb., Vyhláška Ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

64/1970 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
z 25. júna 1970,
ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania
Minister spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 152 ods. 3 a § 153 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok):
§ 1
Paušálna suma trov trestného konania, ktoré znáša štát, uvedených v § 152 ods. 1 písm. c) a §153 ods. 1 Trestného poriadku je
a) v konaní pred samosudcom 300 Kčs a vo veciach, v ktorých sa pribral znalec, 500 Kčs,
b) v konaní pred senátom 600 Kčs a vo veciach, v ktorých sa pribral znalec, 1000 Kčs.
§ 2
(1) Zrušuje sa vyhláška ministra spravodlivosti č. 51/1965 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania.
(2) Ustanovenie § 1 sa nevzťahuje na trovy konania vo veciach právoplatne skončených do 30. júna 1970.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1970.
 
Minister:
Dr. Vašečka v. r.