dnes je 22.6.2024

Input:

65/1950 Sb., Zákon o hospodaření lesními semeny a sazenicemi, platné do 31.12.1960

č. 65/1950 Zb.
[zrušené č. 166/1960 Zb.]
ZÁKON
ze dne 18.května 1950
o hospodaření lesními semeny a sazenicemi.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Lesní semenářství a pěstování lesních sazenic, jakož i obchod s nimi, se upravuje tímto zákonem tak, aby byl zabezpečen dostatek jakostních lesních semen a sazenic pro porostní obnovu na lesních půdách, zalesňování na půdách nelesních, zřizování ochranných lesních pásů (větrolamů) a pro vodohospodářské zalesňování.
§ 2.
(1) Krajské národní výbory uznávají na návrh majitele lesa (lesního závodu) nebo semenářského závodu Československých státních lesů, národního podniku (dále jen „podnik“), vhodné lesní části (porosty, stromové skupiny, jednotlivé stromy) i vhodné stromové skupiny a jedince stojící mimo les za způsobilé k získávání semen lesních dřevin (stromů a keřů), řízků a nepěstěných sazenic (dále jen „uznaná jednotka“). Krajské národní výbory se řídí při tom směrnicemi, které vydá ministerstvo zemědělství vyhláškou v Úředním listě.
(2) Návrh na uznání nutno podati u příslušného okresního národního výboru, který jej projedná a se svým vyjádřením předloží krajskému národnímu výboru k rozhodnutí. Krajský národní výbor rozhodne po slyšení podniku a podle potřeby též státních výzkumných ústavů lesnických.
(3) Státní výzkumné ústavy lesnické vedou uznané jednotky v patrnosti podle pokynů ministerstva zemědělství.
§ 3.
Ministerstvo zemědělství určí vyhláškou v Úředním listě, které dřeviny jest pěstovati jen z lesních semen, řízků nebo nepěstěných sazenic, získaných z uznaných jednotek, jakož i druhy dřevin, které jest množiti pouze vegetativně (řízky, odnožemi), a toto množení provádí.
§ 4.
Těžba dříví v uznaných jednotkách je dovolena jenom k podpoře přirozené obnovy lesa a jeho vzrůstu, jakož i při živelních pohromách; těžit za jiným účelem, třeba i jen jednotlivé uznané stromy, lze pouze s povolením okresního národního výboru.
§ 5.
Majitel lesa je oprávněn i povinen krýti vlastní potřebu semen lesních dřevin pro účely lesního hospodářství (dále jen „potřeba lesnická“), a to pro každý lesní závod zvlášť, a v míře odpovídající jeho plánovaným úkolům, sklizní z vlastních uznaných jednotek, a není-li pro příslušný druh lesních dřevin stanovena povinnost pěstovati je jen ze semen, řízků nebo nepěstěných sazenic, získaných z uznaných jednotek (§ 3), také z jiných vhodných stromů a keřů.
§ 6.
(1) Sklízet semena lesních dřevin pro potřebu lesnickou je s výhradou ustanovení § 5 oprávněn výlučně podnik. Majitel lesa, jakož i majitel lesních stromů a keřů rostoucích mimo les, je povinen sklizeň trpět. Má vůči podniku toliko nárok na náhradu škody způsobené mu při sklizni.
(2) Podnik může také pověřiti sklizní jiné osoby. Může též žádati, aby sklizeň pro něj provedl sám majitel lesa nebo lesních stromů a keřů rostoucích mimo les a dohodnouti se s ním o podmínkách sběru. Nedojde-li mezi podnikem a majitelem lesa nebo lesních stromů a keřů rostoucích mimo les k dohodě, může okresní národní výbor na návrh podniku uložiti takovému majiteli, aby sklizeň provedl, a stanoviti podmínky provedení