dnes je 21.7.2024

Input:

65/1951 Sb., Zákon o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy, platné do 31.3.1964

č. 65/1951 Zb.
[zrušené č. 40/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. července 1951
o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K převodu nemovitosti a k pronájmu zemědělské nebo lesní půdy je třeba přivolení okresního národního výboru. Jako převod nemovitosti se posuzuje i její rozdělení.
(2) Příčí-li se převod nebo pronájem obecnému zájmu, okresní národní výbor přivolení odepře.
§ 2.
Přivolení podle § 1 není třeba,
1. převádí-li se nemovitost do státního socialistického vlastnictví,
2. najímá-li zemědělskou nebo lesní půdu orgán státní správy nebo socialistická právnická osoba nebo
3. převádí-li nebo pronajímá-li se národní majetek.
§ 3.
Ministerstvo vnitra, a jde-li o zemědělskou nebo lesní půdu, ministerstvo zemědělství, stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady směrnicemi, kdy s hlediska obecného zájmu má být přivolení podle § 1 odepřeno nebo uděleno, po případě stanoví úlevy pro drobné pronájmy; při tom vezmou zvláštní zřetel na převody mezi osobami blízkými.
§ 4.
(1) Zrušují se ustanovení dosavadních předpisů, pokud je podle nich třeba úředního souhlasu k převodu nebo rozdělení nemovitosti anebo k pronájmu zemědělské nebo lesní půdy.
(2) Nedotčeny zůstávají předpisy o správě národního majetku, o hospodaření socialistických právnických osob a o zvláštním úředním dozoru nad finančním hospodařením jiných vlastníků nemovitostí. Nedotčeny zůstávají též předpisy, podle nichž je třeba úředního souhlasu k zatížení nemovitosti nebo k pronájmu nemovitosti, která není zemědělskou nebo lesní půdou.
§ 5.
(1) Převody nebo pronájmy uskutečněné před účinností tohoto zákona, k nimž podle dosavadních předpisů nebylo třeba úředního souhlasu nebo k nimž již byl úřední souhlas podle dosavadních předpisů udělen, zůstávají nedotčeny, pokud nešlo o převody nebo pronájmy spekulační (odstavec 2).
(2) Převody nebo pronájmy, uskutečněné ze spekulačních důvodů po 1. lednu 1946, může okresní národní výbor přezkoumat a prohlásit za neplatné.
(3) Žádosti o úřední souhlas k převodům nebo pronájmům, o nichž nebylo před účinností tohoto zákona právoplatně rozhodnuto, posuzují se podle něho.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti třicátého dne po vyhlášení; provedou jej ministři vnitra a zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
Ďuriš v. r.