dnes je 16.4.2024

Input:

65/1952 Sb., Zákon o prokuratuře, platné do 31.12.1956

č. 65/1952 Zb.
[zrušené č. 65/1956 Zb.]
ZÁKON
ze dne 30. října 1952
o prokuratuře.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Úkoly generálního prokurátora.
(1) Generální prokurátor střeží, prosazuje a upevňuje socialistickou zákonnost, a tím především
chrání společenský řád a státní zřízení republiky a její socialistickou výstavbu, socialistické vlastnictví, jakož i zájmy pracujícího lidu proti nepřátelům a jiným rušitelům jeho budovatelského úsilí,
chrání bojeschopnost ozbrojených sborů a kázeň a pořádek v nich stanovený, upevňuje velitelskou pravomoc a přispívá k zabezpečení obrany vlasti a
vychovává občany k dodržování zákonů, jiných právních předpisů a pravidel socialistického soužití a k plnění občanských povinností.
(2) Při plnění svých úkolů se generální prokurátor opírá o iniciativu pracujícího lidu a jeho organisací a postupuje v součinnosti s nimi; je povinen se zabývat stížnostmi, upozorněními a podněty občanů.
§ 2.
Působnost generálního prokurátora.
Generální prokurátor dozírá na to, aby ministerstva a jiné úřady, soudy, národní výbory, orgány, instituce, úřední osoby i jednotliví občané zachovávali zákony a jiné právní předpisy, a proto zejména
a) upozorňuje úřady, národní výbory, orgány a instituce na zjištěné závady a dává podnět k přezkoumání rozhodnutí a opatření, která odporují právnímu řádu;
b) pečuje o zjišťování trestných činů a spravedlivé potrestání pachatelů a dohlíží na výkon trestů jim uložených;
c) dohlíží, aby orgány národní bezpečnosti postupovaly podle zákona; tuto působnost vykonává generální prokurátor podle zvláštního řádu, který vydá v dohodě s ministrem národní bezpečnosti;
d) účastní se řízení před soudy podle ustanovení soudních řádů, dozírá, aby soudy správně a jednotně užívaly zákonů, a zajišťuje ochranu zájmů státu a pracujících v řízení ve věcech občanskoprávních.
Protest.
§ 3.
Proti rozhodnutím a opatřením, která odporují právnímu řádu, podává generální prokurátor u úřadu, národního výboru, orgánu nebo instituce, jejichž rozhodnutí nebo opatření má být odstraněno, protest, pokud zvláštní předpisy neupravují jeho postup jinak.
§ 4.
(1) Úřad, národní výbor, orgán nebo instituce mohou samy své rozhodnutí nebo opatření, proti němuž protest směřuje, zrušit nebo nahradit rozhodnutím nebo opatřením odpovídajícím zákonu.
(2) Nevyhoví-li protestu úřad, národní výbor, orgán nebo instituce ve lhůtě, kterou generální prokurátor při podání protestu stanoví, rozhodne o protestu úřad, národní výbor nebo orgán jim nadřízený nebo na ně dohlížející; proti rozhodnutí, jímž nebylo protestu vyhověno, může generální prokurátor podat protest nový.
(3) Má-li ministerstvo nebo jiný ústřední úřad za to, že protest proti jeho rozhodnutí nebo opatření není odůvodněný, předloží věc k přezkoumání vládě.
Součinnost s jinými úřady, orgány a institucemi.
§ 5.
Soudy, úřady, národní výbory, orgány, instituce i jednotliví občané jsou povinni generálnímu prokurátoru účinně pomáhat při plnění jeho úkolů, zejména bez odkladu ho upozorňovat na zjištěné nezákonnosti a podávat mu potřebná vysvětlení; soudy, úřady, národní výbory, orgány a instituce jsou též