dnes je 25.2.2024

Input:

65/1953 Sb., Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Syrskou republikou

č. 65/1953 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. května 1953
o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Syrskou republikou.
Obchodní dohoda mezi republikou Československou a Syrskou republikou, podepsaná v Damašku dne 30. července 1952, byla dne 28. října 1952 schválena vládou a dne 11. prosince 1952 Národním shromážděním. Dne 31. prosince 1952 byla ratifikována presidentem republiky.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Damašku dne 12. března 1953.
Tato dohoda nabývá podle svého článku V účinnosti patnáct dnů po výměně ratifikačních listin, nabyla tedy účinnosti 27. března 1953.
Původní znění dohody a její překlad se vyhlašují v příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 65/1953 Sb.
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 65/1953 Sb. o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Syrskou republikou.
Obchodní dohoda
mezi republikou Československou a Syrskou republikou.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:
Jménem
republiky Československé a republiky Syrské byla sjednána tato Dohoda:
(Překlad)
Obchodní dohoda
mezi republikou Československou a Syrskou republikou.
Vláda Československé republiky a vláda Syrské republiky, vedeny přáním podporovati a rozvíjeti v co největší míře obchodní výměnu mezi oběma zeměmi, dohodly se takto:
Článek I.
Vláda Československé republiky a vláda Syrské republiky si budou navzájem v rámci svých platných obecných předpisů o dovozu a vývozu poskytovati co nejvýhodnější nakládání při rozvíjení výměny zboží mezi oběma zeměmi.
Článek II.
Československé výrobky nebo zboží, dovážené přímo z Československa do Syrie, budou při dovozu na území Syrské republiky používat nejnižšího celního sazebníku. Nebudou při dovozu v žádném případě podrobeny clům méně výhodným než-li jsou cla, která v Syrské republice platí neb budou platit pro výrobky téže povahy z kterékoli jiné cizí země.
Syrské výrobky nebo zboží, dovážené přímo ze Syrie do Československa, budou při dovozu na území Československé republiky požívat nejnižšího celního sazebníku. Nebudou při dovozu v žádném případě podrobeny clům méně výhodným nežli jsou cla, která v Československé republice platí nebo budou platit pro výrobky téže povahy z kterékoli jiné cizí země.
Článek III.
Smluvní strany si navzájem zaručují nakládání jako se státem požívajícím nejvyšších výhod, zejména pokud jde:
a) o cla a všechny jiné dávky nebo poplatky, platící při dovozu, vývozu a průvozu pro zboží, vyvážené z území jedné ze smluvních stran na území druhé smluvní strany a naopak anebo provážené příslušným jejich celním územím;
b) o předpisy a celní formality, vztahující se na dovoz, vývoz, průvoz, uskladnění a překládání zboží dováženého, vyváženého nebo prováženého, jakož i pokud jde o příslušné dávky a poplatky;
c) o udělování dovozních a vývozních povolení.
Článek IV.
Nakládání jako se státem požívajícím nejvyšších výhod, stanovené články II a III, nebude platit:
a) o výsadách, které byly nebo by mohly být poskytnuty některou z obou smluvních stran na usnadnění pohraničního styku;
b) o výhodách, vyplývajících z celní unie, která byla nebo by mohla být sjednána