dnes je 2.12.2023

Input:

65/1956 Sb., Zákon o prokuratuře, platné do 31.7.1965

č. 65/1956 Zb.
[zrušené č. 60/1965 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1956
o prokuratuře.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ.
Základní ustanovení.
§ 1
Nejvyšší dozor nad zachováváním socialistické zákonnosti vykonává jménem státu generální prokurátor; střeží, prosazuje a upevňuje socialistickou zákonnost zejména tím, že
dozírá na správné a jednotné používání a zachovávání zákonů a jiných právních předpisů v celé republice bez ohledu na jakékoliv místní odlišnosti a na jakékoliv místní vlivy,
vychovává občany k přesnému a důslednému zachovávání zákonů a jiných právních předpisů, k ochraně socialistického vlastnictví, k pracovní kázni, k plnění povinností, které jim ukládá obrana státu, a k zachovávání pravidel socialistického soužití.
§ 2.
(1) Generálního prokurátora jmenuje a odvolává na návrh vlády president republiky, do jehož rukou skládá generální prokurátor slib (§ 33 odstavec 1).
(2) Generální prokurátor plní své úkoly buď sám nebo prostřednictvím podřízených prokurátorů.
(3) Prokurátoři vykonávají svou funkci nezávisle na jakýchkoliv místních orgánech a jsou podřízeni pouze generálnímu prokurátorovi.
(4) Generálnímu prokurátorovi jsou podřízeni též vyšetřovatelé (§ 30).
(5) Při veškeré své činnosti se prokurátoři opírají o iniciativu pracujícího lidu a jeho organisací a postupují v součinnosti s nimi. Každý má právo obracet se na prokurátora se stížnostmi, návrhy, podněty a doporučeními v zájmu upevnění socialistické zákonnosti; prokurátor je povinen se jimi zabývat a vyřizovat je ve stanovených lhůtách.
§ 3.
Nejvyšší dozor vykonává generální prokurátor
1. dozorem nad správným a jednotným používáním a zachováváním zákonů a jiných právních předpisů národními výbory, ministerstvy, pověřenectvy, jinými úřady, orgány a institucemi, výkonnými orgány národních výborů, národními a jinými podniky, družstvy a jinými organisacemi, jakož i jednotlivými občany (všeobecný dozor),
2. trestním stíháním osob, které se dopustily trestných činů nebo přestupků,
3. dozorem nad zachováváním zákonnosti orgány přípravného řízení trestního,
4. účastí v řízení před soudy a dozorem nad zákonností rozhodnutí soudů a státních notářství,
5. dozorem nad zachováváním zákonnosti v místech, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova.
§ 4.
Výkonem nejvyššího dozoru na správné a jednotné používání a zachovávání zákonů a jiných právních předpisů generální prokurátor především chrání
společenský řád a státní zřízení republiky, její socialistickou výstavbu a socialistické vlastnictví,
politická a osobní práva občanů, práva z pracovního poměru, právo na užívání bytu, jiná majetková práva a zájmy občanů proti nezákonnému jejich omezování,
práva a zájmy státu, národních výborů, soudů a jiných státních orgánů, národních a jiných podniků, družstev a jiných socialistických organisací,
bojeschopnost ozbrojených sborů, kázeň a pořádek v nich stanovený, nedílnou velitelskou pravomoc, jakož i práva příslušníků ozbrojených sborů a přispívá tak k zabezpečení obrany vlasti.
§ 5.
Generální prokurátor je povinen činit opatření k odstranění porušení