dnes je 21.4.2024

Input:

65/1957 Sb., Vládní nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů, platné do 30.6.1961

č. 65/1957 Zb.
[zrušené č. 60/1961 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. října 1957
o trestní pravomoci místních národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7 odst. 2 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (trestní řád správní):
§ 1
(1) Místní národní výbory stíhají v první stolici přestupky uvedené v těchto ustanoveních trestního zákona správního č. 88/1950 Sb., pozměněného a doplněného zákony č. 102/1953 Sb. a č. 14/1957 Sb. (dále jen „trestní zákon správní“):
§ 52 (zajištění sběru surovin),
§ 55 (polní a lesní pych),
§ 58 (ochrana rybářství),
§ 59 (ochrana ptactva a zvířat užitečných pro zemědělství),
§ 60 (ochrana zvířat proti týrání),
§ 93 (nesplnění oznamovací povinnosti),
§ 96 (poškozování veřejných vyhlášek),
§ 122 (ochrana vyučování),
§ 129 (ochrana veřejných zábav),
§ 131 (rušení rozhlasového příjmu) a
§ 136 (překročení uzavírací hodiny).
(2) Kromě přestupků uvedených v odstavci 1 stíhají místní národní výbory v první stolici podle příslušných ustanovení trestního zákona správního také přestupky proti ustanovení obecně závazných nařízení a jiných obecných právních předpisů místních národních výborů a jejich výkonných orgánů.
§ 2
Rada krajského národního výboru stanoví, které místní národní výbory stíhají v první stolici vedle přestupků uvedených v § 1 další z přestupků uvedených v těchto ustanoveních trestního zákona správního:
§ 35a (rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví),
§ 43 (ochrana stavebnictví),
§ 46 (přestupky v jiném podnikání),
§ 79 (zajištění spravedlivého rozdělení bytů),
§ 85 (potírání alkoholismu),
§ 87 (černý obchod),
§ 88 (přestupky v oboru výživy a zásobování),
§ 89 (přestupky cenové),
§ 127 (ochrana občanského soužití - obecné ustanovení),
§ 137 (hazardní hry) a
§ 137a (poškozování osobního a soukromého majetku).
§ 3
(1) Trestní pravomoc místních národních výborů, u nichž jsou zřízeny odbory, vykonávají tyto odbory v oboru své působnosti, a pokud jde o stíhání závažnějších přestupků, tříčlenné trestní komise, zřízené podle § 90 trestního řádu správního. Jen trestní komisi náleží ukládat tyto tresty: nápravné opatření, veřejné pokárání, pokutu převyšující 500 Kčs a zákaz činnosti.
(2) Trestní pravomoc místních národních výborů, u nichž nejsou zřízeny odbory, vykonávají tříčlenné trestní komise.
§ 4
Pro řízení o přestupcích podle předchozích ustanovení, prováděné trestními komisemi a ostatními výkonnými orgány místních národních výborů, platí ustanovení trestního řádu správního. Trestní komise a ostatní výkonné orgány místních národních výborů však nesmějí činit opatření podle §§ 12 až 20 trestního řádu správního (o zadržení osoby, vazbě, jiných omezeních a domovní a osobní prohlídce).
§ 5
Přestupky, o nichž bylo řízení zahájeno před účinností tohoto nařízení, projednají orgány příslušné podle dosavadních předpisů.
§ 6
Zrušuje se vládní nařízení č. 78/1951 Sb., o trestní pravomoci místních národních výborů.
§ 7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1958. Provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Široký v. r.
Barák v. r.