dnes je 16.4.2024

Input:

65/1960 Sb., Zákon o národních výborech, platné do 31.12.1967

č. 65/1960 Zb.
[zrušené č. 69/1967 Zb.]
Zákon
ze dne 25. května 1960
o národních výborech
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl 1
Postavení národních výborů a jejich úloha v rozvoji socialistické společnosti
§ 1
(1) Národní výbory - nejširší organizace pracujících - jsou orgány státní moci a správy v krajích, v okresech a v obcích.
(2) Národní výbory jsou výrazem svazku dělníků, rolníků a inteligence v čele s dělnickou třídou. Veškerou svou činností tento svazek neustále upevňují a prohlubují.
§ 2
Národní výbory jsou složeny z poslanců, kteří jsou lidem voleni, lidu odpovědni a mohou být z rozhodnutí svých voličů kdykoliv odvoláni.
§ 3
(1) Národní výbory organizují pod vedením Komunistické strany Československa hospodářskou a kulturní výstavbu na svém území a jsou předními strážci socialistických vymožeností lidu. Veškerá jejich činnost směřuje k všestrannému rozvoji vyspělé socialistické společnosti.
(2) Otázky hospodářské a kulturní výstavby řeší a přijatá opatření provádějí za nejširší účasti pracujících kolektivní volené orgány - plenární zasedání, rada a komise národního výboru. Tyto komise jsou významným nástrojem k rozšiřování účasti pracujících na přímém řízení hospodářství a kultury a rozhodují v nich poslanci spolu s dalšími občany.
§ 4
Národní výbory vytvářejí soustavně podmínky, aby pracující se v co největším počtu tvořivě podíleli na neustálém rozvoji společnosti, v masovém měřítku uplatňovali svou iniciativu a aktivitu, získávali stále bohatší zkušenosti v řízení státu a vyrůstali v uvědomělé organizátory socialistické výstavby. Tím národní výbory nejen znásobují své síly, ale plní i významné poslání v komunistické výchově pracujících.
§ 5
Národní výbory úzce spolupracují s dobrovolnými společenskými organizacemi, zejména s Revolučním odborovým hnutím a s Československým svazem mládeže. Spolu s nimi organizují pracující k řešení a provádění hospodářských a kulturně politických úkolů, rozvíjejí socialistické soutěžení a výchovu pracujících a upevňují vztahy soudružské spolupráce.
§ 6
(1) Národní výbory jsou pod stálou kontrolou pracujícího lidu, jsou mu plně odpovědny a pravidelně mu skládají účty ze své činnosti.
(2) Kritiku, připomínky, stížnosti, návrhy a podněty přijímají národní výbory s plnou pozorností a s vědomím, že jsou v nich vyjádřeny bohaté zkušenosti pracujícího lidu z praxe socialistické výstavby.
§ 7
Národní výbory spojují ve své činnosti plnění úkolů celostátních s uspokojováním zvláštních potřeb svého území, řídíce se zásadou, že zájmy všeho lidu jsou nadřazeny zájmům dílčím a místním.
§ 8
(1) Národní výbory zabezpečují na základě státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu komplexní rozvoj hospodářství a kultury krajů, okresů, měst a vesnic.
(2) Národní výbory řídí a odpovídají za společensky důležitá odvětví hospodářství a kultury, především za výrobu zemědělskou, stavební a místního průmyslu, za bytovou a občanskou výstavbu, za silniční dopravu, za vodní hospodářství, za zdravotnické, sociální, komunální a jiné služby, za rozvoj školství a kultury. Stálým rozvíjením těchto úseků významně